Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 roku

Wójt Gminy Zembrzyce  na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)
ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2021 r.

Przedmiotem KONKURSU jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie powierzone wykonywanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

 1. Rodzaj zadania:
- rozwijanie zainteresowań muzycznych mieszkańców, poprzez organizowanie warsztatów nauki gry na instrumentach muzycznych,
- rozwijanie zainteresowań muzycznych mieszkańców, poprzez organizowanie warsztatów nauki śpiewu.

2. Wysokość środków na realizację zadania.

Na realizację zadania przeznaczono środki publiczne w wysokości: 35.000,00 złotych.

3.  Zasady przyznawania dotacji.

1)      W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem ( w zakresie zadań do których przystępują).
2)      Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.
3)      Oferta powinna być sporządzona zgodnie  z wzorem stanowiącym załącznik do
rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego dnia
14 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
Oferty powinny być wypełnione czytelnie, wyczerpująco w każdej rubryce
i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej.
4)      Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
a) złożenie oferty po wymaganym terminie,
b) złożenie błędnie wypełnionej oferty lub bez wymaganych załączników,
c) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,
d) złożenie oferty nie podpisanej przez osoby uprawnione do tego  zgodnie z zapisami statutu.
5)      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji  może być niższa od określonej w ofercie.
6)      Zleceniobiorcy są zobowiązani dokonać korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana.
7)      Podmioty przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązane są do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparciu realizacji zadania.
8)      Wójt Gminy zastrzega sobie możliwość wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.
9)      Oferent zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
10)  Dotacja celowa będzie udzielona na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej.
11)  Przyznawanie i rozliczanie dotacji udzielanych w ramach niniejszego konkursu odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.
12)  Oferty mogą być składane na realizację jednego z zadań wymienionych w ust. 1 ogłoszenia o konkursie.

  1. Termin i warunki realizacji zadania.

Termin realizacji zadania na które składana jest oferta: 2021 r. (od podpisania umowy).
1)  Dotacja nie może być udzielona i wykorzystana na:
a) finansowanie kosztów działalności gospodarczej,
b) zakup nieruchomości,
c)zadania inwestycyjne oraz wydatki na zakup środków trwałych,
pojęcie środka trwałego definiuje art. 3 ust.1  i ust.15 ustawy  o rachunkowości,
d) zadania dyskryminujące jakiekolwiek grupy,
e) prowadzenie działalności politycznej i religijnej,
f) wynagrodzenia dla osoby związanej z przygotowaniem i rozliczeniem wniosku.

2) Podmiot dotowany po zakończeniu zadania zobowiązany jest do przedstawienia
szczegółowego sprawozdania merytoryczno-finansowego wykonanego zadania,
zgodnie z umową o powierzenie zadania publicznego.

  1. Termin składania ofert:
    Oferty należy składać w terminie do dnia 19.02.2021 r. do godz. 12:00 (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Gminy Zembrzyce) w Sekretariacie Urzędu Gminy w Zembrzycach w zaklejonej kopercie podpisanej „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”.
  1. Terminy, tryb i kryteria  wyboru oferty:

1) Komisja Konkursowa sprawdza zgodność oferty pod względem formalnym
merytorycznym.
2)    Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a)      merytoryczna wartość złożonej oferty, jej zbieżność z potrzebami i zadaniami gminy,
b)      możliwość zrealizowania zadania przez podmiot zgłaszający ofertę,
c)      ocena kalkulacji kosztów zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego,
d)     ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie ,
e)      jakość wykonania danego zadania,
f)       dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta .
3)  Komisja Konkursowa przedstawia Wójtowi propozycje przyznania dotacji uwzględniając wysokość środków publicznych w terminie do 7 dni od daty otwarcia ofert.
4)  Decyzję o udzieleniu dotacji podejmie Wójt zarządzeniem w terminie 7 dni od daty otrzymania  protokołu.
5)  Szczegółowe warunki realizacji finansowania i rozliczania zadania określi umowa.
6)  Oferent przed zawarciem umowy powinien dostarczyć korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania stosownie do przyznanej kwoty dotacji.

W roku 2019 Gmina  Zembrzyce przekazała dotacje w wysokości 25.000 zł na realizację następujących zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów  wymienionych w art.3 ust. 3:
- rozwijanie zainteresowań muzycznych mieszkańców, poprzez organizowanie warsztatów
nauki gry na instrumentach muzycznych,
- rozwijanie zainteresowań muzycznych mieszkańców, poprzez organizowanie warsztatów
nauki śpiewu.
W roku 2020 Gmina  Zembrzyce przekazała dotacje w wysokości 30.000 zł na realizację następujących zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów  wymienionych w art.3 ust. 3:
- rozwijanie zainteresowań muzycznych mieszkańców, poprzez organizowanie warsztatów
nauki gry na instrumentach muzycznych,
- rozwijanie zainteresowań muzycznych mieszkańców, poprzez organizowanie warsztatów
nauki śpiewu.

  1. Informacje dodatkowe

1) W sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
2) Informacja  na temat rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Zembrzyce, w BIP-ie i na tablicy ogłoszeń.

Wzory dokumentów dostępne są na stronie:  BIP Urzędu Gminy Zembrzyce, www.zembrzyce.pl oraz w Urzędzie Gminy Zembrzyce.

Do pobrania

  • wzor_oferty_realizacji_zadania_publicznego - - Pobierz »
    Rozmiar: 30.07 KB
Dodano w dziale Aktualności 85 dni temu