Sprzedaż napojów alkoholowych – nowe przepisy

W związku z zmianą ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która weszła w życie 9 marca 2018 r.  Rada Gminy zobowiązana jest do podjęcia uchwał  w sprawie:

- maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy;
- zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Przed podjęciem powyższych uchwał Rada Gminy zasięga opinii jednostki pomocniczej gminy – sołectwa, gdzie organem uchwałodawczym jest Zebranie Wiejskie. W najbliższym czasie  w sołectwach na Zebraniach Wiejskich będą opiniowane projekty niżej przedstawionych uchwał.

Terminy Zebrań Wiejskich:

Śleszowice, dnia 16.06.2018 r. o godz. 15:00 w Szkole Podstawowej w Śleszowicach

Tarnawa Górna,  dnia 16.06.2018 r. o godz. 16:00 w Świetlicy w Tarnawie Górnej

Marcówka, dnia 16.06.2018 r., o godz. 17:30 w Szkole Podstawowej w Marcówce

Tarnawa Dolna dnia 17.06.2018 r. o godz. 8:20  w OSP w Tarnawie Dolnej

Zembrzyce, dnia 17.06.2018 r., o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Zembrzyce

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi  projektami uchwał i wyrażenie swojej opinii podczas głosowania na zebraniu sołeckim w swojej miejscowości.  Ich treść stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Do pobrania

Dodano w dziale Aktualności 287 dni temu