Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

         W okresie od 20 marca 2018 roku do 25 kwietnia 2018 roku wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

1. Ogłoszono postępowania przetargowe dla zadań :

- zakup energii elektrycznej,

- budowa placu zabaw w miejscowości Zembrzyce.

2. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowy na realizację zadań:

- remont drogi gminnej Płonki I w km od 0+000,00 do km 0+199,50 w miejscowości Tarnawa Górna;

- remont drogi gminnej Płonki II w km od 0+000,00 do km 0+035,80 w miejscowości Tarnawa Górna;

- przebudowa drogi gminnej „Pod Las” w km od 0+296,00 do km 0+589 w miejscowości Tarnawa Górna;

- remont drogi gminnej „Dąbrowy” nr 440912K  w miejscowości Marcówka,  w km od 0+021,40 do km 0+467,90.

3. Rozstrzygnięto przetarg na budowę  „Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad potokiem Paleczka w Zembrzycach”.

4. Rozstrzygnięto przetarg na rozbudowę kanalizacji w Tarnawie Dolnej.

5. Złożono wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dla projektu pn. „Likwidacja Niskiej Emisji w Gminie Zembrzyce w 2018 r.”

6. Rozpoczęto po zimowe prace remontowe na drogach gminnych.

7. Odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach, na którym zaopiniowano pozytywnie sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu za 2017 rok.

8. Wójt Gminy podpisał umowę zakupu nieruchomości przy budynku Świetlicy w Tarnawie Górnej, a także nieruchomości przeznaczonych pod drogę gminną w Tarnawie Dolnej.

9. W Zespole Szkół w Tarnawie Dolnej zorganizowany został Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Gimnazjaliści z Tarnawy Dolnej zajęli w tym turnieju I miejsce  i będą reprezentować powiat w rozgrywkach wojewódzkich.

10. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy  uczestniczył m.in. w:

-  Uroczystości zorganizowanej przez Zespół Szkół w Zembrzycach w związku z Świętem Służby Zdrowia,

- Powiatowym Konkursie Potraw i Palm w Wielkanocnych w Bieńkówce,

- Gminnym i Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym  w Tarnawie Dolnej,

- Posiedzeniu Rady Społecznej Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach,

- Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podbabiogórze,

- Posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich,

- Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich,

- Forum Wójtów Województwa Małopolskiego,

- Posiedzeniu Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 574 dni temu