Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

W okresie od 28 grudnia 2017 do 31 stycznia 2018 roku wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

1. Po przeprowadzonych postępowaniach konkursowych zostały przyznane dotacje na realizację zadań publicznych:

1) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla:
- LKS „Garbarz” Zembrzyce przyznano dotację w wysokości 43 00 zł,
- LKS „Błyskawica” Marcówka przyznano dotację w wysokości 26 000 zł,
- LKS „Tarnawianka” Tarnawa Dolna przyznano dotację w wysokości 26 000 zł.

2)     z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla:
- Orkiestry Dętej Rytm Zembrzyce – dotacja w wysokości  10 000 zł
- 1 Stowarzyszenia Muzycznego „Śleszowice” – dotacja w wysokości 10 000 zł
- Zembrzyckiego Koła Gospodyń „Mioduszyna” – dotacja w wysokości 5000 zł.

3)    z zakresu ochrony zdrowia dla :
- Caritas Archidiecezji Krakowskiej przyznano dotację w wysokości 25 000 zł.

2. Od 2 stycznia 2018 roku realizowany jest program pn. „Razem spędzamy czas”  dzięki któremu mieszkańcy gminy mają prawo korzystać z 4 złotowych zniżek przy zakupie biletu do Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej. Program w całości finansowany jest z budżetu Gminy Zembrzyce.

3. Podpisano umowę na zorganizowanie „zielonej szkoły”, tj. przejazdu i pobytu w Jarosławcu w Ośrodku „RAFA” dla 81 uczniów klas III i IV Szkoły Podstawowej w Marcówce, Śleszowicach i Tarnawy Dolnej oraz klasy IV Szkoły Podstawowej w Zembrzycach w terminie od 28.05.2018 r. do 08.06.2018 r. Jednocześnie złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o dofinansowanie w/w przedsięwzięcia.

4.Wdrożono system pomiaru jakości powietrza na terenie Gminy Zembrzyce obejmujący 5 czujników do badania jakości powietrza zlokalizowanych w następujących miejscach: Zembrzyce – Rynek, Zembrzyce – „ul. Ks. Kobyłeckiego”, Marcówka – Szkoła Podstawowa, Tarnawa Dolna – Szkoła Podstawowa,  Śleszowice – Szkoła Podstawowa. Równocześnie  zakupiono 7 oczyszczaczy powietrza z przeznaczeniem dla oddziałów „zerowych” oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Zembrzyce.

5. Trwają prace związane z usunięciem drzew rosnących wokół stadionu sportowego w Zembrzycach zgodnie z Decyzją Starosty Suskiego, której to nadano rygor natychmiastowej wykonalności w związku z zagrożeniem ze strony drzew dla bezpieczeństwa ludzi i mienia.

6. Rozstrzygnięto przetarg oraz podpisano umowy dla zadania „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Na piątkę z plusem – wzmacnianie kluczowych kompetencji w szkołach w gminie Zembrzyce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.”

7. Ogłoszono przetarg na wykonanie niżej wymienionych stref rekreacyjnych tj.:
- Budowa strefy rekreacyjnej w Tarnawie Dolnej
- Budowa strefy rekreacyjnej w Śleszowicach
- Budowa strefy rekreacyjnej w Marcówce.

8. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę dla budowy chodnika dla pieszych w miejscowości Śleszowice wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego.

9. Zamontowano bariery energochłonne na drogach gminnych:
- Zarębki Skawieckie,  w miejscowości  Zembrzyce;

- relacji Stryszów-Zembrzyce,  w miejscowości  Zembrzyce;

- Sitarzówka I, w miejscowości Tarnawa Dolna;

- Koźle Zembrzyckie, w miejscowości Zembrzyce;

- Nosale, w miejscowości Tarnawa Dolna.

10. Wykonano montaż barier typu olsztyńskiego przy drogach gminnych:
- relacji Stryszów-Zembrzyce;

- przy Wale rzeki Skawy;

- Świetlicy w m. Tarnawa Górna.

7. Ogłoszono przetarg na wykonanie niżej wymienionych stref rekreacyjnych tj.:
- Posiedzeniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej  Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
- Spotkaniu reprezentacji małopolskich samorządowców zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski
z  Metropolitą Krakowskim Arcybiskupem Markiem Jędraszewskim
- Jasełkach zorganizowanych przez Szkołę Podstawową w Marcówce
- Jubileuszu 70-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Julii i Stanisława Bucałów
- Walnym Zebraniu OSP Zembrzyce
- Spotkaniu Noworocznym zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Zawoi
- Posiedzeniu Zarządu Powiatu Suskiego

Wójt Gminy Zembrzyce
Łukasz Palarski

Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 798 dni temu