Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce w okresie międzysesyjnym

W okresie od 17 kwietnia 2015 roku do 12 czerwca 2015 roku wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

 

Przeprowadzono konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Marcówce.

Dokonano odbioru inwestycji pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach”.

Przeprowadzono inwentaryzację domków letniskowych w gminie, po której wszyscy właściciele nieruchomości rekreacyjnych otrzymali zawiadomienia o obowiązku złożenia deklaracji do Wójta Gminy Zembrzyce.

Przeprowadzono zapytanie ofertowe dotyczące odbierania odpadów z nieruchomości letniskowych.

Podpisano umowę z wykonawcą na remont dróg gminnych na terenie gminy Zembrzyce w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z 2014r oraz przekazano plac budowy wykonawcy.

Złożono wnioski i podpisano umowy na dofinansowanie dróg uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczowych :

- Janikówka w m. Marcówka,

- Pindele w m. Marcówka,

- Sadki w m. Tarnawa Dolna,

- Tarnawska Góra w m. Tarnawa Dolna,

- Do Cmentarza w m. Zembrzyce.

Złożono wniosek o przyznanie środków na remont drogi transportu „Na Stawcu” w miejscowości Zembrzyce.

Przeprowadzono zapytanie ofertowe i podpisano umowę na wykonanie remontu drogi transportu rolnego „Na Stawcu” w m. Zembrzyce.

Przeprowadzono zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano – wykonawczej dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa parkingu i placu zabaw  przy Świetlicy w Tarnawie Górnej”.

Podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej „OBELISKU POLEGŁYCH 1914-1920”znajdującego się na placu w centrum Zembrzyc, wraz z uzyskaniem dokumentów formalnych umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych.

Uzyskano pozwolenie na budowę windy dla budynku Przychodni Zdrowia z Zembrzycach.

Złożono wniosek do WFOŚiGW w Krakowie o dofinansowanie termomodernizacji budynku ZS w Zembrzycach.

Przeprowadzono procedurę planistyczną zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce w części dotyczącej terenu rekreacyjnego nad Paleczką.

Odbyło się spotkanie z właścicielami działek w rejonie oczyszczalni ścieków w Zembrzycach mające na celu uzyskanie wstępnej zgody na przeznaczenie tego terenu pod budownictwo przemysłowe.

Przeprowadzono konkurs na „Najpiękniejszy ogród przydomowy, obejście w gospodarstwie rolnym”.

Zorganizowane zostały następujące imprezy kulturalne:

„ Dzień Rodziny w Tarnawie Dolnej”

„ Gwiaździsty Zlot Turystyczny Szlakami Św. Jana Pawła II”

„ Bieg Leśny w Marcówce”.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy  uczestniczył m.in.  w:

-  w spotkaniu poświęconym planom inwestycyjnym w ramach działań przeciwpowodziowych w zlewni Skawy. Spotkanie odbyło się pod patronatem Wojewody Małopolskiego Pana Jerzego Millera (http://sdi.malopolska.uw.gov.pl/muw/)

- w spotkaniu Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów z Wojewodą Małopolskim Panem Jerzym Millerem. Podczas spotkania poruszone były takie tematy jak: bezpieczeństwo mieszkańców, rozwój infrastruktury lokalnej oraz walka z Barszczem Sosnowskiego. Ponadto zaprezentowane zostało podsumowanie dotyczące map zagrożenia powodziowego

- w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia   „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej

- w posiedzeniu Zarządu Powiatu Suskiego na zaproszenie Starosty Suskiego Józefa Bałosa

- w spotkaniu z Józefem Kała I Zastępcą Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Celem spotkania było omówienie zagadnień związanych z możliwością uzyskania dofinansowania z WFOŚ do zadań inwestycyjnych w Gminie Zembrzyce

- we wspólnym posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Gospodarczego UM z udziałem Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Marka Sowy oraz wójtów Gminy Mucharz i Stryszów celem omówienia działań na rzecz zagospodarowania Zbiornika Świnna Poręba.

- w Konferencji dotyczącej podsumowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i jego perspektywy na kolejne lata

- w wydarzeniach kulturalnych i sportowych jakie miały miejsce na terenie Gminy Zembrzyce m.in.: Bieg leśny w Marcówce, Dzień Rodziny w Tarnawie Dolnej, Gwiaździsty Zlot Turystyczny w Zembrzycach, zakończenie programu „Bezpieczna Szkoła” w Śleszowicach.

- w uroczystym apelu zorganizowanym przez Państwową Straż Pożarną w Suchej Beskidzkiej

- w Walnym Zebraniu Członków Spółdzielni Wizan w Andrychowie

- w finale konkursu Leonardo w słowackiej Zubrohlavie organizowanym przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich

 

Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 1762 dni temu