Ochrona zabytków Małopolski 2020

 

Sejmik Województwa Małopolskiego, zgodnie z uchwałą nr XII/145/19 z dnia 26 sierpnia  2019 r., określił zasady udzielania dotacji z budżetu województwa małopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego.

Z budżetu województwa małopolskiego mogą być udzielane dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego, posiadających istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe oraz będących w złym stanie technicznym.

Zadania, na realizację których może być udzielona dotacja z budżetu województwa małopolskiego obejmują:

1) przedsięwzięcia, które polegają na prowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, będących:

 • układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi;
 • dziełami architektury i budownictwa;
 • dziełami budownictwa obronnego;
 • obiektami dawnego przemysłu;
 • zabytkowymi cmentarzami;
 • miejscami upamiętniającymi wybitne osoby i wydarzenia historyczne,

2) prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków ruchomych, wpisanych do rejestru zabytków;

3) badania konserwatorskie lub architektoniczne substancji zabytkowej.

Do konkursu mogą być składane wnioski na realizację zadań, które będą się rozpoczynać nie wcześniej niż 1 stycznia, a kończyć będą się nie później niż 31 grudnia w roku, w którym zostanie przyznana dotacja i zadanie będzie realizowane. Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty – udokumentowane dowodami księgowymi wystawionymi na beneficjenta – poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji, a najpóźniej do końcowego terminu realizacji zadania. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. Dotacja z budżetu województwa małopolskiego na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku w danym roku może być udzielona w wysokości do 60 % ogółu nakładów na te prace lub roboty, z następującym zastrzeżeniem: jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych albo gdy stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. Wnioskodawca ubiegający się o dotację powyżej 60 % wartości zadania zobowiązany jest przedstawić szczegółowe uzasadnienie zaistniałej potrzeby. Trudna sytuacja finansowa wnioskodawcy nie stanowi uzasadnienia. Maksymalna kwota oczekiwanej przez wnioskodawcę dotacji z budżetu województwa małopolskiego nie może być większa niż 200 000 złotych. Samorząd Województwa Małopolskiego może przyznać dotację większą niż 200 000 złotych na ratowanie zabytków, których istnienie zagrożone jest skutkami kataklizmów lub katastrofy budowlanej. Podstawą udzielenia dotacji jest wniosek o przyznanie dotacji złożony przez podmiot, o którym mowa w § 5 ust. 1 regulaminu konkursu, zawierający zakres planowanych do wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.

Na zasadach określonych w niniejszej uchwale, wnioskodawca może, w ramach danego naboru wniosków, wystąpić z maksymalnie dwoma wnioskami o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane. Złożone wnioski o dotację rozpatruje się na zasadzie konkursu zadań. Oceny formalnej dokonuje departament właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego, oceny merytorycznej – Komisja powołana w tym celu przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Decyzję o udzieleniu lub nie udzieleniu dotacji dla wnioskodawcy na realizację konkretnego zadania podejmuje Sejmik Województwa Małopolskiego w formie uchwały. W uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego określa się nazwy beneficjentów, którym udzielono dotacji, nazwy zadań, na wykonanie których przyznano dotacje oraz kwoty przyznanych dotacji, a także wykaz podmiotów, którym nie udziela się dotacji oraz wykaz wniosków odrzuconych ze względów formalnych.

Kogo dotyczy?

O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, jeżeli posiadanie to oparte jest o tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

Podstawy prawne:

 • Uchwała nr XII/145/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego.
 • Uchwała nr 1776/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru umowy i sprawozdania z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego, w związku z realizacją konkursu pod nazwą „Ochrona zabytków Małopolski”.
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.).

Wymagane dokumenty:

 • Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
 • Wnioski o dotacje kierowane są do Sejmiku Województwa Małopolskiego i składane są w formie elektronicznej – za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych, dostępnego pod adresem esoz.umwm.pl – i w formie papierowej, którą stanowi wygenerowana wersja wniosku złożonego w elektronicznym systemie obsługi zadań publicznych, przesłanej na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
 • Wnioskodawca zobowiązany jest przesłać wniosek za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych w terminie do 16 grudnia 2019 r. We wskazanym terminie wnioskodawca zobowiązany jest także dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wydruk wygenerowanej wersji wniosku, złożonego uprzednio w elektronicznym systemie obsługi zadań publicznych, wraz z obowiązkowymi załącznikami.
 • Do wniosku o przyznanie dotacji należy załączyć (w formie kserokopii potwierdzonych przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem) następujące załączniki:
 1. wpis obiektu do rejestru zabytków;
 2. dokumenty potwierdzające tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem;
 3. dokumentację fotograficzną (co najmniej 5 kolorowych zdjęć przedstawiających plan ogólny i zbliżenia głównych elementów zabytku w formie wydruku oraz wersji elektronicznej na płycie CD – w formacie jpg, wielkość każdego zdjęcia od 1-2 MB);
 4. dokumenty określające stanowisko służb ochrony zabytków, tj. pozwolenie konserwatorskie (w przypadku wniosku obejmującego zakres prac wymieniony w § 3 ust. 3 pkt 7-17 regulaminu) lub zalecenia konserwatorskie (w przypadku wniosku obejmującego zakres prac wymieniony w § 3 ust. 3 pkt 1-6 regulaminu);

kosztorys prac konserwatorskich lub robót budowlanych (inwestorski lub ofertowy) wraz z obmiarem robót. W przypadku prac budowlanych konieczny jest kosztorys sporządzony w pełnej wersji (z pokazaniem kosztów robocizny, materiałów i sprzętu oraz wszystkich narzutów) oraz obmiar robót wraz z dokumentami pozwalającymi na jego weryfikację (np. zwymiarowany rzut budynku z zaznaczonym obszarem objętym pracami).

Formularze, wnioski, materiały:

Formularze, wnioski i inne dokumenty są do pobrania w sekcji „Załączniki”

Miejsce składania dokumentów:

 • Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

 • Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

z dopiskiem na kopercie:

Konkurs „Ochrona zabytków Małopolski 2020″

Uwaga: Możliwość złożenia dokumentów przez Internet uzależniona jest od regulaminu danego konkursu.

Termin składania ofert: 2019-12-16

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu (wersji elektronicznej i papierowej), w przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Termin rozstrzygnięcia:

Wnioski o dotację należy składać do dnia 16 grudnia 2019 roku.

O terminowym złożeniu wniosku decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego potwierdzona pieczęcią wpływu (a nie data stempla nadania pocztowego).

Departament realizujący: Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji

Kontakt w sprawie konkursu:

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,

Zespół do spraw opieki nad krajobrazem kulturowym,

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,

tel.: 12 / 63 03 407, 63 03 139, 63 03 423, fax: 63 03 341.

Dodatkowe informacje:

Uchwała w przedmiocie udzielenia dotacji na realizację zadania ma charakter swobodnego wyboru zadania, a nie nakazu ustawowego. Przy podejmowaniu uchwały w przedmiocie przyznania dotacji nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie przewiduje się trybu odwołania. Warunki i tryb przekazania dotacji i jej rozliczenia określa umowa zawierana pomiędzy województwem małopolskim a beneficjentem w oparciu o uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego, właściwą dla rozstrzygnięcia naboru wniosków w danym roku

 

Dodano w dziale Aktualności 219 dni temu