Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

Zembrzyce, dnia 29 listopad 2019 roku

Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

         W okresie od 07 września 2019 roku do 29 listopada 2019 roku  wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

1. Zakończono budowę i oddano do użytku parking w Śleszowicach.

2. Zakończono prace związane z wykończeniem klatki schodowej w budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tarnawie Górnej.

3. Zakończono i odebrano remont drogi transportu rolnego „Franiki” w miejscowości Tarnawa Dolna w km 0+058,00 – 0+184,00.

4. Wykonano:

- remont drogi gminnej „Zbyciaki” w miejscowości Tarnawa Dolna;

- remont drogi gminnej „Nosale” w miejscowości Tarnawa Dolna;

- remont drogi gminnej „Makówka” w miejscowości Tarnawa Górna;

- remont drogi gminnej „Jony” w miejscowości Tarnawa Górna w km od 0+007 do 0+043;

- remont drogi gminnej „Do Łacha” w miejscowości Zembrzyce w km od 0+040 do 0+100;

- przegląd roczny dróg gminnych oraz obiektów mostowych.

5. Wykonano roboty budowlane polegające na budowie ogrodzenia Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Zembrzycach.

6. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na „Odbiór i zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwianie) odpadów  komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Zembrzyce, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości  wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe  w 2020 r.”

7. Podpisano umowę na wykonanie opracowania ekofizjograficznego w części tekstowej i graficznej, dla potrzeb zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

8. Zakupiono samochód na potrzeby „Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad potokiem Paleczka”.

9. Zakupiono nieruchomość, tj. działki o nr 840 i 842/3 położone przy szkole w Śleszowicach o łącznej powierzchni 0,5860 ha.

10. Zakupiono nieruchomość, tj. działkę o nr 1282/9 przy szkole w Tarnawie Dolnej o powierzchni 0,1477 ha.

11. Zakupiono dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach   samochód ciężarowy specjalny Mercedes UNIMOG U400 z osprzętem, tj. kosiarką automatyczną do poboczy, kosiarką na wysięgniku do 8 m, pługiem do odśnieżania o szerokości 3,15 m, pługiem składanym o szerokości 3,0 m.

12. Złożono wniosek na realizację w 2020 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach programu „Kompleksowa Pomoc w Rodzinie”. Realizacja programu pozwoli na udzielanie natychmiastowej pomocy z zakresu terapii psychologicznej potrzebującym mieszkańcom.

W bieżącym roku w ramach w/w programu pomoc otrzymały 23 rodziny Program finansowany jest w 80% z dotacji Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, a w 20% z budżetu gminy.

13. Złożono 3 wnioski w ramach konkursu Ministerstwa Sportu i Turystyki:

1) Na dofinansowanie w 2020 r. organizacji zajęć sportowych dla uczniów ukierunkowanych  na upowszechnianie sportów zimowych – „Łyżwy włóż, na taflę wejdź”. Planowane jest, że program będzie realizowany od 13.01.2020 r. do 28.02.2020 r. i obejmie łącznie 57 uczniów klas VI i VIII ze wszystkich szkół w Gminie Zembrzyce, którzy wyrazili chęć uczestnictwa. Ogólny koszt zadania wyniesie 21 600 zł, w tym dofinansowanie z MSiT 50%.

2) Na organizację zajęć sportowych – nauka pływania „Mały pływak”. Planuje się, że projekt będzie realizowany od 02.03.2020 r. do 24.04.2020 r., weźmie w nim udział 45 uczniów klas  I ze wszystkich szkół. Całkowity koszt zadania wyniesie 25 443,60 zł, wnioskowana kwota z MSiT to 8 100 zł.

3) Na dofinansowanie w 2020r. organizacji zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej „Ćwiczę bo lubię”. Planowana realizacja projektu to okres od  02.03.2020r. do 30.11.2020r., z udziałem 249 uczniów ze wszystkich szkół. Całkowity koszt zadania to 45 600 zł, z tego dofinansowanie z MSiT wyniesie 50%, tj.  22 800 zł.

14. Wystawiono 33 decyzje dla rodziców  59 uczniów, którzy złożyli wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020,  na kwotę 42 608 zł.

15. Udzielono dotacji dla Powiatu Suskiego w wysokości 11 226 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej projektu pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznej oraz Ginekologiczno –  Położniczego wraz z Blokiem Porodowym”.

16. Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Mocni Pomocni w wysokości 2983 zł na realizację zadania związanego z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu.

17. Przeprowadzono konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

18. Przygotowano Projekt Budżetu Gminy Zembrzyce na 2020 rok.

19. Wójt Gminy uczestniczył między innymi  w:

- Zebraniach Wiejskich we wszystkich sołectwach;

- posiedzeniu Rady Sołeckiej w Zembrzycach i Śleszowicach;

- spotkaniu z przedstawicielami kół łowieckich działających na terenie gminy;

- posiedzeniu Zarządu Powiatu Suskiego;

- uroczystym przekazaniu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP z terenu gminy;

-  uroczystym otwarciu pleneru malarskiego „Wokół Jeziora Mucharskiego”

- spotkaniach konsultacyjnych dotyczących Parku Krajobrazowego Beskidu Małego;

- uroczystościach związanych z obchodami Święta Niepodległości

- Forum Wójtów Województwa Małopolskiego

- Konferencji „100 lat w służbie dla zdrowia publicznego”

- uroczystości 70-lecia Koła Łowieckiego „Cietrzew” w Mucharzu

- wydarzeniu rekreacyjnym „Bieg Leśny” w Marcówce

Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 511 dni temu