Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

W okresie od 25 kwietnia 2018 roku  do 30 maja 2018 roku wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

1. Podpisano umowę na budowę  „Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad potokiem Paleczka w Zembrzycach”.

2. Podpisano umowę na realizację zadania pn.” Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Tarnawie Dolnej”.

3. Podpisano umowy na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, mienia komunalnego i Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach.

4. Ogłoszono postępowanie przetargowe dla zadania „Budowa placu zabaw w miejscowości Zembrzyce”.

5. Rozpoczęto prace remontowe na drogach gminnych. Dotychczas zrealizowano remonty następujących dróg gminnych:
- w Marcówce Jasioty, Jadamy, Toczki, remont drogi Jochymy wraz z remontem odwodnienia i poboczy, wymiana przepustu w drodze gminnej Janikówka;
- w Zembrzycach  Zarębki Pilchówka, Do Urzędu Gminy, Zarębki Skawieckie, remont odwodnienia, poboczy przy drodze gminnej Pilchówka Bołdyse, remont przepustu na drodze gminnej Ruski-Grygle, remont przepustu na drodze Koźle Zembrzyckie;
- w Tarnawie Dolnej: remont odwodnienia, poboczy drogi gminnej Żmije, remont odwodnienia, poboczy drogi Tarnawska Góra,  zakup materiału na drogę Żmije;
-  w Śleszowicach: remont odwodnienia, poboczy drogi gminnej Pod Górę, drogi Wierchy, drogi gminnej Biele Tartak Szczygły, drogi gminnej Szczygły.

6. Przeprowadzono remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych.

7. Przekazano plac budowy oraz rozpoczęto prace remontowe w Tarnawie Górnej na drogach gminnych „Pod Las” oraz „Płonki”.

8. Uzyskano wsparcie finansowe dla remontu drogi transportu rolniczego „Tarnawska Góra” w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

9. Opracowano i pozytywnie  uzgodniono z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zembrzyce na lata 2015 – 2020.

10. Przekazano place budowy i rozpoczęto roboty dla następujących zadań :
-   „Budowa Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad potokiem Paleczka w Zembrzycach”;
- „ Budowa stref rekreacyjnych w miejscowościach Marcówka, Tarnawa Dolna, Śleszowice”.

11.  5 maja 2018r odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka, które zostały zorganizowane w OSP w Tarnawie Dolnej. Podczas uroczystości wręczono brązowe  odznaki członkom Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP Zembrzyce oraz brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa został odznaczony strażak z OSP Marcówka.

12. Uczniowie klas III Szkół Podstawowych z Tarnawy Dolnej, Śleszowic i Marcówki oraz klas IV z Zembrzyc, Tarnawy Dolnej, Śleszowic i Marcówki wyjechali w dniu 28.05.2018 r. na Zielona Szkołę  nad morze do Jarosławca. Grupa liczy 81 uczniów i 9 opiekunów. Na realizację zadania wydatkowano kwotę  82.050 zł, w tym środki z budżetu gminy w wysokości 25 512,00 zł, wpłat rodziców w wysokości 40.500,00 zł i środki pozyskane z  WFOŚiGW w Krakowie w wysokości 16 038,00 zł.

13. W maju br. Gmina Zembrzyce przystąpiła do projektu Małopolski Tele-Anioł, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.  Województwo Małopolskie realizuje projekt w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.

15. Wójt Gminy Zembrzyce przyznał dotację dla Bractwa Zbójników spod Babiej Górny na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 3.500 zł.

16. Uzyskano wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” dla Szkoły Podstawowej w Marcówce. Wartość projektu 17 500 zł. Wysokość dotacji to 14 000 zł., a wkład własny to 3 500 zł. Przedmiotem dotacji są cztery projektory oraz cztery tablice interaktywne.

17. Uzyskano wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 3 000 zł na zakup aparatu powietrznego oraz czujnika bezruchu dla OSP Tarnawa Dolna.

18. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy  uczestniczył m.in.  w:
- Wydarzeniu kulturalnym „Dzień Rodziny” w Tarnawie Dolnej
- Forum Wójtów Województwa Małopolskiego
- Jubileuszu 10-lecia działalności Klubu Sportowego „Jasień”
- Obchodach Gminnego Dnia Strażaka w Tarnawie Dolnej.

Wójt Gminy Zembrzyce
Łukasz Palarski

 

 

 

 

 

Dodano w dziale Aktualności , Sprawozdania z działalności wójta 539 dni temu