Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

W okresie od 30 czerwca 2016 r. do 08 września 2016 r. wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

  1. Gmina włączyła się w organizację Światowych Dni Młodzieży. Na terenie naszej gminy przebywało 748 gości, w tym 288 pielgrzymów było zakwaterowanych w ZS w Zembrzycach i ZS w Tarnawie Dolnej.
  2.  Opracowany został Plan Rozwoju Zbiornika Świnna Poręba – Jezioro Mucharskie, który został przekazany do oceny Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego.
  3. Podpisano porozumienie z Powiatem Suskim na wspólne przygotowanie  i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gazu ziemnego dla obiektów mienia komunalnego w ramach grupy zakupowej.
  4. Podpisano umowy na realizację następujących zadań:

- Przebudowa kotłowni węglowej na gazową kondensacyjną wraz z instalacja gazową w budynku użyteczności publicznej położonym na działkach nr ew. 461/10 i 461/12 w miejscowości Zembrzyce;

-  Wykonanie instalacji niskoprądowej w budynku Urzędu Gminy Zembrzyce w „części stan surowy oraz rozbudowa” oraz wykonanie instalacji pod monitoring i alarm w budynku Urzędu Gminy Zembrzyce;

5. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na remont drogi gminnej Dąbrowy  nr 440912 K w Marcówce”  na długości 464 mb oraz remont drogi gminnej Wójciki nr 441211 w Tarnawie Dolnej na długości 227 mb w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z 2014r.

6. Podpisano umowy na udzielenie dotacji dla osób fizycznych zainteresowanych wymianą starej kotłowni węglowej o niskiej sprawności ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (dalej: WFOŚiGW) w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Województwa Małopolskiego” (dalej: PONE) w latach 2016-2017 oraz środków Gminy Zembrzyce.

7. Zakończono:

- Remont drogi „Słowackiego” w miejscowości Zembrzyce;

- Remont drogi „Pod Wiadukt” w miejscowości Zembrzyce;

- Remont drogi „Ruski Grygle” w miejscowości Zembrzyce/Tarnawa Dolna;

- Remont drogi „Kudziówka” w miejscowości Śleszowice;

- Remont drogi „Jony” w miejscowości Tarnawa Górna;

- Remont drogi rolniczej „Kadelówka” w Śleszowicach   (zadanie współfinansowane w ramach FOGR);

- Remont drogi rolniczej „Do Lasku” w Tarnawie Dolnej;

- Remont drogi rolniczej „Do Maciążki” w Tarnawie Dolnej;

- Remont drogi „Makówka” w miejscowości Tarnawa Górna.

8. Na ukończeniu pozostają prace związane z:

- Budową łącznika (droga klasy D) drogi gminnej na Zarąbki Skawieckie (klasa drogi L) z drogą gminną relacji   Stryszów – Zembrzyce (klasa drogi L), od km 0+000 do km 0+181,43 w miejscowości Zembrzyce;

- Remontem drogi „Za Ośrodkiem Zdrowia” w miejscowości Śleszowice;

- Remont drogi rolniczej „Do Wróbla” w Zembrzycach  (zadanie współfinansowane w ramach FOGR).

9. Zamontowano trzy wiaty przystankowe w Zembrzycach: Na Dąbiu, koło piekarni  oraz  w Rynku.

10. Zlecono montaż lamp ulicznych: na Zarębkach Skawieckich w Zembrzycach, osiedlu Mikołajki w Tarnawie Górnej oraz  osiedlu Pod Górą w Śleszowicach.

11. Przeprowadzono remont drogi na Zarębkach Marcowskich.

12. Przeprowadzono renowację mostu „Na Paleczce” w Zembrzycach.

13. Przeprowadzono remonty na obiektach szkolnych:

- Remont dachu budynku mieszącego bibliotekę szkolną oraz kotłownię w Tarnawie Dolnej;

- Malowanie klas szkolnych wraz z klatką schodową w SP Marcówka;

- Modernizacja klatki schodowej, malowanie sal, wymiana drzwi  w SP Śleszowice;

- Modernizacja ogrodzenia przy ZS Zembrzyce.

14.  Zorganizowane zostały następujące imprezy kulturalne:

„ Biesiada w Śleszowicach”;

„ Rombanica”;

„Międzynarodowy Wyścig Kolarski Memoriał Henryka Łasaka”;

„ Dożynki Gminne”  połączone z  „Świętem Kubajki”;

„Pożegnanie Lata w Zembrzycach”.

15. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy  uczestniczył m.in.  w:

- Święcie Policji i powierzeniu stanowiska nowemu Powiatowemu Komendantowi Policji;

- Posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich;

- Spotkaniu w Gminie Ropa poświęconemu działaniu 6.3.3 Zagospodarowanie zbiorników wodnych w Małopolsce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego;

- Akademii szkolnej związanej z rozpoczęciem roku szkolnego w SP Marcówka;

- Zebraniu Rad Sołeckich w Śleszowicach i Zembrzycach;

- Imprezach kulturalnych współorganizowanych przez Gminę Zembrzyce.

 

 

Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 1302 dni temu