Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

W okresie od 01 maja do 26 maja 2021 roku wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

1.Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, dotację w wysokości 100 000,00 zł na realizację zadania pn.: Remont drogi transportu rolnego „Koźle Zembrzyckie” w km od 0+241,70 do km 0+358,20 oraz w km od 0+394,30 do km 0+529,60 w miejscowości Zembrzyce

2.Ogłoszony został otwarty nabór wniosków na udzielenie dotacji celowych z gminy Zembrzyce na dofinansowanie zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce”. W ramach ogłoszenia naboru zostały do tej pory złożone 32 wnioski, z czego już u 19 wnioskodawców pomyślnie przeprowadzono oględziny modernizowanej kotłowni.”

3.Po przeprowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego podpisane zostały umowy ubezpieczeniowe na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Zembrzyce, ubezpieczenie pojazdów mechanicznych i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Zembrzyce.

4.Zakupiono nieruchomości gruntowe na rzecz gminy Zembrzyce w celu regulacji stanu prawnego dróg:

- działki ewidencyjne 4042, 4043, 4044, 4045/1 położone w Zembrzycach o powierzchni 3603 m2

- działkę ewidencyjną o nr 4575/1 położoną w Tarnawie Dolnej o powierzchni 49 m2

5.Przygotowana została kompletna dokumentacja projektowa dotycząca rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z modernizacją kotłowni gazowej w budynku OSP w Zembrzycach.

6.W związku z  Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań mieszkańcy Gminy Zembrzyce  mają możliwość dokonania samospisu w Urzędzie Gminy Zembrzyce. Zostało utworzone w tym celu stanowisko do samospisu i udzielana jest niezbędna pomoc przez pracowników Urzędu Gminy w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji. Od maja br. prace spisowe realizowane są również przez powołanych i przeszkolonych rachmistrzów spisowych. Z uwagi na obostrzenia epidemiczne obecnie rachmistrzowie spisowi przeprowadzają tylko spis poprzez wywiad telefoniczny.

7.Wójt Gminy Zembrzyce uczestniczył między innymi w:

  • Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Małopolskiego (w  formie video-konferencji)
  • Uroczystym spotkaniu w Starostwie Powiatowym, podczas którego wręczono Gminie Zembrzyce promesę na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020)

 Wójt Gminy Zembrzyce

Łukasz Palarski

Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 18 dni temu