Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce za okres od 10 lipca 2020 r. do 29 października 2020 r.

W okresie od 10 lipca 2020 roku do 29 października 2020 r wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

1. Przebudowano  drogę transportu rolnego „Kramarki” w km 0+023,50 do km 0+213,20 w  m. Marcówka dł. 189,70 mb .
2. Przebudowano drogę gminną wewnętrzną na działkach nr. 4216/1 i 289/10 w km od 0+000,00 do km 0+055,60 w miejscowości Zembrzyce.
3. Przebudowano chodnik i wykonano wyniesione przejście dla pieszych w obrębie Zespołu Szkół w Zembrzycach.
4. Przebudowano pomieszczenia byłego Ośrodka Wczasowego w Marcówce celem ich dostosowania do potrzeb Szkoły Podstawowej w Marcówce. Równocześnie przeprowadzono remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Tarnawie Dolnej i Śleszowicach na potrzeby utworzenia dodatkowych oddziałów przedszkolnych.
5. Podpisano umowę na budowę ogrodzenia oraz niwelację terenu działki nr 732 w Tarnawie Górnej.
6. Podpisano umowę na „Remont drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr: 4252 oraz 4253/1 w km od 0+000,00 do km 0+033,00 w miejscowości Zembrzyce”.
7. Wykonano remonty następujących dróg :
- drogi gminnej „Kaszyccy” położonej w miejscowościach Tarnawa Dolna i Zembrzyce” ,
- drogi gminnej wewnętrznej „Grygle II”  w Zembrzycach,
- drogi gminnej „Rówieniec” etap II położonej w miejscowości Śleszowice.
8. Złożono wniosek w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2014 – 2021 dla Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej i Śleszowicach.
9. Ogłoszono postępowania przetargowe :
- na zakup energii elektrycznej;
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Zembrzyce;
- na kompleksową dostawę paliwa gazowego w ramach Gazowej Grupy Zakupowej;
- zakup infrastruktury informatycznej w ramach projektu „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Zembrzyce”.
10. Do dnia 28.10. 2020 r. rozpatrzono  43 wnioski na dofinansowanie modernizacji kotłowni  oraz podpisano 40 umów przyznających dotację.
11. Po przeprowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego wyłoniono wykonawców i podpisane zostały umowy na „ Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zembrzyce w roku szkolnym 2020/2021” :
- część 1 – Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Śleszowicach i Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej – na kwotę  49 419 zł
- cześć 2 – Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Zembrzycach – na kwotę  21 350 zł.
12. Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół z terenu Gminy Zembrzyce w roku szkolnym 2020/2021”, na kwotę 83 960 zł.
13. Po złożeniu wniosku na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2020/2021 r. otrzymano dotację celową na ten cel w wysokości 46 570,32 zł.
14. Zakupiono sprzęt komputerowy dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu „Zdalna Szkoła +”. W ramach projektu  zakupiono 90 tabletów. Wartość dofinansowania wyniosła 54 960 zł. Łącznie w ramach projektów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” zakupiono 160 tabletów o ogólnej wartości 114 960 zł.
15. Podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji zamówień publicznych i świadczenie usług nadzoru inwestorskiego – inżyniera projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Zembrzyce”- 43 050 zł.
16. Podpisano umowę użyczenia gruntu z LGD PODBABIOGÓRZE celem utworzenia w Tarnawie Dolnej i w Tarnawie Górnej miejsc przyjaznych rowerzystom.
17. Przejęto od Skarbu Państwa w drodze darowizny działkę o nr 2535 w Zembrzycach i  zakupiono działkę 4858 w Zembrzycach pod drogę gminną.
18. Przeprowadzono konsultacje „Rocznego Programu Współpracy Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Zembrzyce w 2021 roku.”
19. Wójt Gminy uczestniczył między innymi w:
- Zebraniach Wiejskich we wszystkich sołectwach na terenie gminy, które odbyły się we wrześniu 2020.
- Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, które odbyło się w Zembrzycach.
- Posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze.
- Posiedzeniu rady Sołeckiej w Zembrzycach.
- Posiedzeniu Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach.

 

                                                                                              Wójt Gminy Zembrzyce

                                                                                                  Łukasz Palarski

 

Dodano w dziale Aktualności , Sprawozdania z działalności wójta 175 dni temu