Wójt Gminy Zembrzyce ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Zembrzycach

Wójt  Gminy Zembrzyce
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół w Zembrzycach, Zembrzyce 490, 34-210 Zembrzyce

I. Wymagania wobec kandydata

1. Do konkursu może przystąpić osoba , która spełnia wymagania określone w  Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu , publicznej szkole podstawowej , publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce ( Dz.U. z 2017 r. poz.1597) tj.

1) posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy: magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce,

3) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

4) posiada co najmniej pięcioletni staż  pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż  pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

5) uzyskała:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa art. 63, ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 996, z późn. zm.), jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

6) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

8) nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76, ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 967 zpóźn.zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1668 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

9) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

11) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31, ust. 1, pkt 4 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1458 z późn. zm. );

12) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w Ustawie z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (t. j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 931 z późn. zm.);

2. Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej oraz spełnia wymagania określone w części I, pkt 1, ppkt. 3-12.

3. Do konkursu może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konferencji Szwajcarskiej;

2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż  pracy, w tym co najmniej dwuletni staż  pracy na stanowisku kierowniczym;

4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5) spełnia wymogi określone w części I, pkt 1, ppkt. 3, 6, 7, 9, 11 i 12.

4. Do konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może przystąpić też:

1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 263 z późn. zm.) – spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

II.  Oferta osoby przystępującej do konkursu i termin jej składania

1. Zgodnie z §1 ust.2 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola,    publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r. poz.1587) oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu, wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju  publicznej szkoły,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej  Nauczycielem,

3) oświadczenie zawierające  następujące dane osobowe kandydata:

-  imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

-  miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających    posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o  zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5)  poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów  potwierdzających   posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu  zarządzania albo świadectwa  ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu  potwierdzającego    znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7  października 1999 roku o języku  polskim (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 931 z późn. zm.) –  w przypadku cudzoziemca,

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku  przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z    oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub  umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z  dysponowaniem  środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17   grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( t.j. Dz. U. z  2018r.poz.1458 z późn. zm.),

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust. 1 i ust.3a ustawy z dnia 18  października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów( t. j.  Dz.  U. 2019r. poz.430 z późn.zm) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego  przed 1 sierpnia 1972 r.,

12) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia  nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

13) poświadczonej przez kandydata za zgodność  z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenia, że kandydat  nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. –Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z    2018r.poz.967 z późn. zm.) lub w art. 276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2018r. poz.1668, z późn. zm.) w przypadku nauczyciela i nauczyciela  akademickiego,

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

16) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zapoznaniu się z treścią klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

2. Oferty należy składać w zamkniętych  kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem  „ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Zembrzycach” w terminie do dnia 15.05.2019r. do godziny 14:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Zembrzycach,  34-210 Zembrzyce 540, lub listownie na wskazany wyżej  adres.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Zembrzyce.

3. Dopuszcza się złożenie ofert w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e PUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki oferty.

4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Zembrzyce.

5. O terminie i miejscu przeprowadzeniu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji.

6. Kandydat zgłasza się na postępowanie konkursowe z dokumentem tożsamości.

 


Zembrzyce, dnia 30 kwietnia 2019 rok

 

Do pobrania

Dodano w dziale Aktualności 391 dni temu