Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce w okresie międzysesyjnym

W okresie od 21 października 2015 r. do 20 listopada 2015 r. wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

1. Przygotowano  i  złożono wniosek w imieniu Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej na remont w km 11+660 do km 13+521 oraz rozbudowę w km 11+714 do km 12+705 drogi powiatowej Nr K1705 Barwałd – Stryszów – Zembrzyce w miejscowości Zembrzyce i Marcówka wraz z budową sieci napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego do PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ na lata 2016-2019.

2. Zorganizowano dwa spotkania konsultacyjne w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Gminy Zembrzyce oraz lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zembrzyce.

3. Podpisano umowy :

  • na przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę i kosztorysem inwestorskim oraz kompletnego opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb przeprowadzenia zamówienia publicznego wraz z proponowanymi kryteriami wyboru wykonawcy oraz uzasadnieniem dla zamierzenia inwestycyjnego Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Nad Paleczką” w Gminie Zembrzyce,
  • na opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano – wykonawczej dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa parkingu w Śleszowicach”,
  • na remont drogi gminnej „Putyrówka” w miejscowości Tarnawa Górna,
  • na termomodernizację budynku sali gimnastycznej w Marcówce.

4. Wykonano następujące roboty budowlane :

1) rozbiórka budynków gospodarczych z odwozem i utylizacją materiałów, wykonanie podbudowy pod miejsca postojowe przy Cmentarzu w Zembrzycach,

2) wykonano odwodnienie przy drodze gminnej „Pod Górę” w miejscowości Śleszowice,

3) wykonano przebudowę drogi gminnej „Do Nosala” w miejscowości Marcówka,

4) wykonano poszerzenie zjazdu drogi gminnej „Do Piły” w miejscowości Zembrzyce,

5) wykonano remont drogi gminnej „Do Lotniska” w miejscowości Zembrzyce,

6) wykonano remont drogi gminnej „Putyrówka” w miejscowości Tarnawa Górna.

7) wykonano remonty nawierzchni następujących dróg gminnych:

-  „Do Kadeli” w miejscowości Tarnawa Dolna

- „Kwartniki” w miejscowości Śleszowice

- „Do Dworu” w miejscowości Śleszowice (obok Przychodni Zdrowia)

- „Tarnawska Góra” w miejscowości Tarnawa Dolna

- „Pagacówka” w miejscowości Tarnawa Górna

- „Potoczki” w miejscowości Śleszowice (Do Biela)

- „Bielarz Zawiła” w miejscowości Tarnawa Dolna

- „Do Śliwy” w miejscowości Śleszowice

- „Bace” w miejscowości Zembrzyce

- „Do Wróbla” w miejscowości Zembrzyce (zjazd z Zarąbek Skawieckich).

8) wykonano remont cząstkowy drogi gminnej „Koźle Zembrzyckie – Tarnawskie”.

9) wykonano udrożnienie odwodnienia przy drogach gminnych w miejscowości Śleszowice,  tj. „Wierchy”, „Za Las” i „Boguniówka”.

5. Przeprowadzono odbiór końcowy robót: „Budowa drogi klasy L wraz z budową mostu na potoku Paleczka od km 0+000 do 0+895 km w miejscowości Zembrzyce powiat suski województwo małopolskie”.

6.  Przeprowadzono odbiór końcowy robót: „Budowa drogi klasy L przy wale i na wale przeciwpowodziowym rzeki Skawy o długości 1.145 km w miejscowości Zembrzyce powiat suski województwo małopolskie”.

7. Udzielono dotacji celowej dla LKS „Błyskawica” Marcówka w wysokości 7400 zł na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

8. Zawarta została umowa partnerska z Województwem Małopolskim na rzecz realizacji projektu pn. „ Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” w ramach RPO Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych.

9. W dniu 11 listopada w Zembrzycach odbyły się uroczystości związane z obchodami Święta Odzyskania Niepodległości.

10.  Wójt Gminy w okresie sprawozdawczym uczestniczył m.in:

1) w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących opracowania Strategii rozwoju Gminy Zembrzyce oraz Planu Rewitalizacji Gminy Zembrzyce,

2) w spotkaniu z Radą Rodziców w Zembrzycach,

3) w spotkaniu konsultacyjnym „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi” z udziałem liderów lokalnych organizacji pozarządowych,

4) w spotkaniu z Zarządem OSP Zembrzyce w zakresie omówienia zasad przystąpienia do projektu „Bezpieczna Małopolska”, którego celem jest zakup nowego samochodu strażackiego,

5) w szkoleniach dotyczących szeroko rozumianej termomodernizacji,

6) w Forum Wójtów Województwa Małopolskiego.

Dodano w dziale Aktualności , Sprawozdania z działalności wójta 1596 dni temu