Zarządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie: zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa małopolskiego.

ZARZĄDZENIE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie
województwa małopolskiego.
Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:
§ 1. W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się chorobie COVID-19, zarządzam
zawieszenie na terenie województwa małopolskiego organizowania imprez artystycznych
i rozrywkowych.
§ 2. Zawieszenie organizowania imprez obejmuje także zakaz przeprowadzania takich
imprez i dotyczy:
1) imprez artystycznych i rozrywkowych o których mowa w ustawie z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
2) imprez masowych artystyczno-rozrywkowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009
r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171)
- organizowanych przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne
nie posiadające osobowości prawnej, bez względu na lokalizację tych imprez i sposób ich
odbywania na terenie województwa małopolskiego oraz bez względu na liczbę ich
uczestników, w tym w szczególności dotyczy imprez organizowanych w teatrach, operach,
operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury, galeriach sztuki lub
w innych podobnych obiektach.
§ 3. Zawieszenie organizowania imprez obowiązuje do dnia 25 marca 2020 r.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji
w Krakowie.
§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie oraz na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
§ 6. Informacja o wydaniu zarządzenia zostanie podana niezwłocznie do wiadomości
publicznej także w środkach masowego przekazu.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 r.

Wojewoda Małopolski
Piotr Ćwik

zarządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zawieszenia imprez

uzasadnienie

Dodano w dziale Aktualności 156 dni temu