Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2020 roku i powołania komisji konkursowej.

 O G Ł O S Z E N I E    O   K O N K U R S I E

Wójt Gminy Zembrzyce  na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.)

ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji  zdrowia na rok 2020 r.

Przedmiotem KONKURSU jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie udzielone wsparcia
w realizacji zadania publicznego z zakresu świadczenia usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Gminy Zembrzyce

 1. Rodzaj zadania:
- świadczenie usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Gminy Zembrzyce

2. Wysokość środków na realizację zadania.
Na realizację w/w zadań  w roku 2020 przeznaczono środki publiczne w wysokości:
30.000 złotych –
na wynagrodzenie dla osoby świadczącej usługi rehabilitacyjne.

3.  Zasady przyznawania dotacji.
1) W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem ( w zakresie zadań do których przystępują).

2) Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

3) Oferta powinna być sporządzona zgodnie  z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Oferty powinny być wypełnione czytelnie, wyczerpująco w każdej rubryce i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej.

4) Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny dokument określający osobowość prawną np. wypis/ wydruk z KRS,

b) statut potwierdzony za zgodność z oryginałem, opatrzony na każdej ze stron dokumentu aktualną datą oraz podpisem osoby uprawnionej statutowo do reprezentacji.

c)  pełnomocnictwa do działania w imieniu podmiotu, w przypadku gdy ofertę podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem.

5) Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

a) złożenie oferty po wymaganym terminie,

b) złożenie błędnie wypełnionej oferty lub bez wymaganych załączników,

c) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,

d) złożenie oferty nie podpisanej przez osoby uprawnione do tego  zgodnie z zapisami statutu i aktualnego odpisu z ewidencji lub KRS.

6)  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji  może być niższa od określonej w ofercie.

7)  Zleceniobiorcy są zobowiązani dokonać korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana.

8)  Podmioty przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązane są do  wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparciu realizacji zadania.

9)  Wójt Gminy zastrzega sobie możliwość wyboru jednej lub wielu ofert.

10) Oferent zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

11)  Dotacja celowa będzie udzielona na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik rozporządzenia.

12) Przyznawanie i rozliczanie dotacji udzielanych w ramach niniejszego konkursu odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

13) Organizacja musi wykazać co najmniej 5.000 zł wkładu własnego, z przeznaczeniem na pozostałe koszty związane z realizacją zadania.

14) Minimalna ilość osób objętych usługami w ramach oferty powinna być nie mniejsza niż 200, a liczba wykonanych zabiegów nie mniejsza niż 6000.

 1. Termin i warunki realizacji zadania:
  1)      Termin realizacji zadania na które składana jest oferta : od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  2)  Dotacja nie może być udzielona i wykorzystana na:
  a) finansowanie kosztów działalności gospodarczej,
  b) zakup nieruchomości,
  c) zadania inwestycyjne oraz wydatki na zakup środków trwałych, pojęcie środka trwałego definiuje art.3 ust.1  i ust.15 ustawy  o rachunkowości,
  d) zadania dyskryminujące jakiekolwiek grupy,
  e) prowadzenie działalności politycznej i religijnej,
  d) wynagrodzenia dla osoby związanej z przygotowaniem i rozliczeniem wniosku.
  3) Podmiot dotowany po zakończeniu zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytoryczno-finansowego wykonanego zadania, zgodnie z umową o powierzenie zadania publicznego.
 1. Termin składania ofert:
  Oferty należy składać w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Zembrzycach w zaklejonej kopercie podpisanej „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia”.
 1. Terminy, tryb i kryteria  wyboru oferty:
  1)  Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Wójta sprawdza zgodność ofert pod względem formalnym i merytorycznym.
  2) Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
  a)      merytoryczna wartość złożonej oferty, jej zbieżność z potrzebami i zadaniami gminy,
  b)      możliwość zrealizowania zadania przez podmiot zgłaszający ofertę,
  c)      ocena kalkulacji kosztów zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego,
  d)     ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie ,
  e)      jakość wykonania danego zadania,
  f)       dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta .

3)  Komisja Konkursowa przedstawia Wójtowi propozycje przyznania dotacji uwzględniając wysokość
środków publicznych w terminie do 7 dni od daty otwarcia ofert.
4)  Decyzję o udzieleniu dotacji podejmie Wójt zarządzeniem w terminie 7 dni od daty otrzymania
protokołu.
5)  Szczegółowe warunki realizacji finansowania i rozliczania zadania określi umowa.
6)  Oferent przed zawarciem umowy powinien dostarczyć korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania stosownie do przyznanej kwoty dotacji.

W roku 2019 Gmina  Zembrzyce przekazała na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony
zdrowia  dotację dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art.3
ust. 3 ustawy  –  25.000 złotych.

W roku 2018 Gmina  Zembrzyce przekazała na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony
zdrowia  dotację dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art.3
ust. 3 ustawy  –  25.000 złotych.

 1. Informacje dodatkowe

1) W sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
2) Informacja  na temat rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy
Zembrzyce, w BIP-ie i na tablicy ogłoszeń.

Wzór oferty w załączeniu.

Do pobrania

 • Zarządzenie 154 - - Pobierz »
  Rozmiar: 1.15 MB
 • OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1 - - Pobierz »
  Rozmiar: 48.36 KB
Dodano w dziale Aktualności 249 dni temu