Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

W okresie od 28 grudnia 2016 r. do 23 lutego 2017 r.  wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

 

1. Po przeprowadzonych postępowaniach konkursowych zostały przyznane dotacje na realizację zadań publicznych:

1) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla:

- LKS „Garbarz” Zembrzyce przyznano dotację w wysokości 43 000,

- LKS „Błyskawica” Marcówka przyznano dotację w wysokości 26 000 zł na

- LKS „Tarnawianka” Tarnawa Dolna przyznano dotację w wysokości 26 000 zł.

2)     z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla:

- Orkiestry Dętej Rytm Zembrzyce – dotacja w wysokości  10 000 zł

- 1 Stowarzyszenia Muzycznego „Śleszowice” – dotacja w wysokości 10 000 zł

- Zembrzyckiego Koła Gospodyń „Mioduszyna” – dotacja w wysokości 5000 zł.

3)    z zakresu ochrony zdrowia dla :

- Caritas Archidiecezji Krakowskiej przyznano dotację w wysokości 25 000 zł.

2. Gmina Zembrzyce przystąpiła do programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy”. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych             i gimnazjów. W programie biorą udział wszystkie szkoły z Gminy Zembrzyce, udział uczniów w programie jest bezpłatny.

3. Gmina Zembrzyce przystąpiła już do kolejnej edycji programu Ministerstwa Sportu            i Turystki – powszechnej nauki pływania pn. „Umiem Pływać” na rok 2017,  dzięki czemu  uczniowie klas  I  z naszej gminy będą mieli okazję nauczyć się pływać. W 2017 roku w projekcie „Umiem pływać” weźmie udział 38 uczniów. Zajęcia pozalekcyjne odbywać się będą  od marca do czerwca 2017 roku na Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej pod fachową opieką instruktorów. Uczniowie zostaną  podzieleni na 3  grupy. Dla każdej grupy przewidziano 20 wyjazdów na basen,  średnio 2 razy w tygodniu po jednej godzinie.

4. Przystąpiono do realizacji programu „Razem spędzamy czas”, w ramach którego          mieszkańcy gminy mogą korzystać ze zniżek na Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej.

 

5. Ogłoszono nabór wniosków na udzielenie dotacji dla osób fizycznych zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne.

 

6. Złożone zostały wnioski o dofinansowanie do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację następujących projektów :

- Budowa Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad potokiem Paleczka w Zembrzycach;

- Budowa stref rekreacyjnych w Tarnawie Dolnej, Śleszowicach i Marcówce;

- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawa Dolna.

 

7. Złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich   na realizację następujących projektów :

- Budowa placu zabaw z parkingiem w miejscowości Tarnawa Górna;

- Budowa placu zabaw w miejscowości Zembrzyce.

 

8. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach złożył kartę  projektu w ramach „Poddziałanie 12.1.3. Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR”.

 

9.Podpisano umowę na dostarczenie samochodu strażackiego w ramach programu „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie”.

 

10. Wykonano remont budynku OSP w Śleszowicach.

 

11. Opublikowano film „Kraina Jeziora Mucharskiego”, który powstał przy współpracy Gminy Zembrzyce z Gminą Mucharz i Gminą Stryszów.

 

12. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy  uczestniczył m.in.:

a)     w spotkaniach z:  Panem Andrzejem Pająkiem – Senatorem RP,

Panią Małgorzaty Owsiany – Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Panem Grzegorzem Gorczycą  – Dyrektorem Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości  Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,  Panem Łukaszem Foltyn – Zastępcą Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi;

b)    w Jasełkach zorganizowanych przez Szkołę Podstawową w Marcówce;

c)     w Walnym Zebraniu OSP Zembrzyce, OSP Marcówka, OSP Śleszowice oraz OSP Tarnawa Dolna;

d)    w  Walnym Zebraniu KGW Marcowianki;

e)     w rocznej naradzie Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej;

f)      w spotkaniu z organizacjami pozarządowymi w zakresie omówienia „Kalendarza Imprez” w Gminie Zembrzyce na rok 2017;

g)     Posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich;

h)      Forum Wójtów.

Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 907 dni temu