Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

W okresie od 3 listopada 2017 roku do 30 listopada 2017 roku wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

1. Odebrano roboty budowlane i rozliczono Remont drogi transportu rolnego „ Na Kusice” etap 2 w m. Zembrzyce w km 0+359-0+712.
2. Odebrano roboty budowlane pn.: Remont drogi gminnej „Nizień” w miejscowości Tarnawa Dolna w km od 0+367,00 do km 0+617,80
3. Podpisano umowę na Roboty związane z poprawą przejezdności drogi gminnej „Ruski-Grygle” w m. Zembrzyce, uszkodzonej w obrębie osuwiska.
4. Podpisano umowę na remont drogi gminnej do Ośrodka  Zdrowia w m. Śleszowice.
5. Podpisano umowę na remont drogi gminnej „Pod Zapadle” w m.Tarnawa Dolna.
6. Zakończono prace przy moście gminnym do osiedla Nosale w m. Tarnawa Dolna.
7. Przygotowano projekt budżetu Gminy Zembrzyce na 2018 rok.
8. Przeprowadzono remont pomieszczeń piwnicy przeznaczonych na archiwum Urzędu Gminy Zembrzyce.
9. Podpisano umowę pomiędzy Gminą Zembrzyce a Ministrem Sprawiedliwości  na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, w ramach której zakupione zostaną 4-y zestawy ratownictwa medycznego  PSP R-1 (Torba PSP R1, zestaw szyn Kramera, Deska ortopedyczna). Zestawy ratownictwa medycznego zostaną przekazane OSP Zembrzyce, OSP Tarnawa Dolna, OSP Śleszowice oraz OSP Marcówka. Wartość projektu to 20 800 zł. w tym dofinansowanie 18 720 zł.
10. Złożono wniosek o rozliczenie finansowe zadania „Likwidacja niskiej emisji na terenie gminy Zembrzyce w 2017 r.”. W ramach projektu podpisano 56 umów z osobami fizycznymi na wymianę starych palenisk na nowe urządzenia grzewcze  spełniające wymagania ekoprojketu.  (43 ekogroszek, 4- gaz, 9 – pelet)
11. Inwestycja pn. „Remont drogi gminnej Dąbrowy nr 440912K w miejscowości Marcówka w km od 0+021,40 do km 0+061,00 o szerokości 5,60 oraz w km od 0+061,00 do km 0+467,90 o szerokości 4,60m.” znalazła się na Ostatecznej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata  2016-2019 edycja 2017/2018.
12. Złożono wniosek w ramach otwartego konkursu na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” działanie „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”. Program realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
13. Podpisano umowę na wdrożenie w Urzędzie Gminy płatności bezgotówkowych
14. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy  uczestniczył m.in.  w:
- Obchodach Święta Niepodległości.
- III Charytatywnym Biegu Niepodległości zorganizowanym w Zembrzycach.
- Obchodach 10-lecia Zembrzyckiego Koła Gospodyń „Mioduszyna”
- Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Małopolskiego
- Obchodach Dnia Seniora zorganizowanego przez Szkołę Podstawową w Śleszowicach

Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 860 dni temu