Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji: Kompleksowy nadzór inwestorski przy realizacji projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawa Dolna” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

download-załączniki do pobrania

Kompleksowy nadzór inwestorski przy realizacji projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawa Dolna 

Nr referencyjny postępowania : 9.2018/RPO5.3.2.

Zamawiający :  Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach

Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony

Rodzaj przetargu : roboty budowlane

Więcej informacji w załącznikach :

Ogłoszenie o zamówieniu :

Informacja z otwarcia ofert :

GZWiK.9.2018 » (269.2 KiB)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

 

znak. sprawy: 9.2018/RPO5.3.2.

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielnie zamówienia na usługi  jest prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

NAZWA ZAMÓWIENIA:   Kompleksowy nadzór inwestorski przy realizacji projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawa Dolna 

 ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Zembrzyce  – Gminny Zakład Wodociągów

i Kanalizacji w Zembrzycach

34-210 Zembrzyce 655

telefon: (33) 874-61-33

faks: (33) 874-63-90

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”.

 

 Zatwierdził dnia: 10.09.2018 roku

1.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Gmina Zembrzyce  – Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach

34-210 Zembrzyce 655

telefon: (33) 874-61-33

faks: (33) 874-63-90

e-mail: gzwikzembrzyce@op.pl

www.zembrzyce.pl

2.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.                                                                                                                                           

2.1  Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego oparciu o przepisy art. 39-46 ustawy z dnia 9 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 1579) o wartości szacunkowej  poniżej  progów określonych w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 Pzp.

2.2 Zamawiający w prowadzonym postępowaniu będzie stosował tzw. „procedurę odwróconą’’ zgodnie z  art.24aa ust.1  Pzp . Tym samym w pierwszej kolejności dokona oceny złożonych ofert, a następnie   zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega       wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.3    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchylał się będzie od

zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

2.4    Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karkula Konrad
 • inspektorem ochrony danych osobowych w GZWiK w Zembrzycach  jest Lenik Ewa, kontakt: adres e-mail: gzwikzembrzyce@op.pl, telefon: 33 8746 133.*
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

−        na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−        na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−        na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

−        prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

−        w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−        prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−        na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu  przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać  integralności protokołu oraz jego załączników.

*** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

3.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1 Przedmiotem zamówienia prowadzonego pn Kompleksowy nadzór inwestorski przy realizacji projektu pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawa Dolna jest pełnienie funkcji i nadzoru inwestorskiego całego procesu inwestycyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.)  , we wszystkich branżach robót  wynikających w opracowanej dokumentacji projektowej  i  STWiORB .  Roboty  budowlane  podlegające usługom  nadzoru inwestorskiego są prowadzone w formule  „zaprojektuj  i  wybuduj ‘’ stąd  nadzór inwestorski będzie obejmował  etap projektowania  oraz  etap rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawa Dolna . Wartość umowy na roboty budowlane podlegające  nadzorowi  inwestorskiemu  wynosi

4.660 224,00 zł brutto , przy czym dla obszaru poza aglomeracją  Zembrzyce wartość ta  wynosi   824 100,00 zł brutto.

 

3.1.1 Przez pełnienie w/w czynności należy rozumieć świadczenie usługi nadzoru nad pracami projektowymi oraz robotami budowlanymi przez Wykonawcę dysponującego zespołem wykwalifikowanych osób, posiadających stosowne uprawnienia, umiejętności i doświadczenie zapewniające nadzorowanie inwestycji od jej początkowego stadium, poprzez kompleksowe prowadzenie nadzoru prac i robót budowlanych oraz ich monitoring. Zakres obowiązków inspektora nadzoru wynika z art. 25 i 26 oraz art. 27 (dla koordynatora zespołu) ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332)

3.1.2 Sprawowany nadzór inwestorski wymagany będzie w zakresie  robót budowlanych

w branży:  sanitarnej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, elektrycznej.

3.1.3 Zamawiający wymaga  od Wykonawcy  aby  Inspektor  nadzoru  w zakresie robót budowlanych w branży sanitarnej był jednocześnie koordynatorem Zespołu nadzoru inwestorskiego.

3.1.4 Podstawowy zakres robót budowlanych związanych z realizacją usług nadzoru obejmuje swym zakresem wykonanie:

 Zadanie 1   – kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla wszystkich  inwestycji na terenie miejscowości Tarnawa Dolna ( teren aglomeracji Zembrzyce oraz poza aglomeracją ).

 Zadanie 2   Budowa kanalizacji sanitarnej  Podsale, Matuszyki  o długości 1464,90 m  w tym:

- kanalizacja 955,40 m

- przykanaliki 509,50 m

Zadanie 3  Budowa kanalizacji sanitarnej  Storczały  I i II etap o długości 2376,54 m w tym:

- kanalizacja 1523,16 m

- przykanaliki 1041,05 m

Zadanie 4   Budowa kanalizacji sanitarnej  Stypułówka o długości 1634,56 m w tym:

- kanalizacja grawitacyjna  i tłoczna 1344,56 m

- przykanaliki 290,00 m

Zadanie 5    Budowa kanalizacji sanitarnej  poza aglomeracją Zembrzyce o długości 1824,00 m w tym:

- Budowa kanalizacji – Podsale, Matuszyki – 952,10 m

- Budowa kanalizacji – Storczały  I i II etap – 522,26 m

- Budowa kanalizacji – Stypułówka – 349,64 m

Zadanie 6    Budowa pompowni ścieków w celu odbioru oraz tłoczenie ścieków.

Uwaga : podane zakresy długości kanalizacji są orientacyjne i wynikają z opracowanego PFU.

3.1.5 Opis inwestycji, zadań i  robót z nim związanych które obejmuje nadzór inwestorski  przedstawiony został w dokumentacji projektowej którą stanowi załącznik Nr 9 do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy ( zwany dalej PFU )

3.2  Przedmiot zamówienie będzie realizowany  w dwóch  etapach:

Etap 1  obejmuje następujące zadania oraz prace z nimi powiązane :

weryfikacja opracowanej dokumentacji projektowej dla zadań obejmujących teren aglomeracji Zembrzyce oraz teren poza aglomeracją Zembrzyce .  Usługi dla tego etapu kończą  się w momencie uzyskania pozwolenia na budowę dla danego zadania  przez Wykonawcę inwestycji  , przy czym Zamawiający dopuszcza , że cześć  zadań  będzie wymagała jedynie zgłoszenia budowlanego.

Podstawowym zadaniem Wykonawcy będzie sprawdzenie zgodności projektu/ów ze specyfikacją

podaną w PFU

Etap 2  obejmuje następujące zadania i  prace z nimi powiązane :

wielobranżowy nadzór inwestorski nad budową kanalizacji sanitarnych oraz pompowni ścieków na terenie aglomeracji Zembrzyce ( ok. 5476m wg. PFU ) oraz  poza aglomeracją Zembrzyce ( ok. 1824m wg. PFU ) .Nadzór przy przeprowadzeniu  testów i prób zgodnie z procedurą odbiorową oraz STWiORB . Sprawdzenie  dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji geodezyjnej .Odbiór końcowy robót.

3.3  Zakres obowiązków  Nadzoru inwestorskiego

 1. Weryfikacja i sprawdzenie opracowywanej  przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji technicznej i projektową w szczególności jej zgodność z Programem funkcjonalno-użytkowym.
 2. Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – przy czym Koordynator zespołu  z częstotliwością wizyt na budowie co najmniej  1 razy w tygodniu (każda z wizyt na budowie musi trwać minimum 4 godziny ) oraz w zależności od prowadzonych prac  przez odpowiedniego inspektora branżowego nie mniej niż  1 raz w tygodniu  przez minimum 2 godziny  . Wskazany wymiar czasowy  należy traktować jako minimalny  co należy rozumieć ,że wszelkie czynności wymagające obecności inspektorów nadzoru poza wskazanym limitem nie zwalnia ich z obecności podczas tych czynności oraz z odpowiedzialności za prawidłową realizację projektu.
  1. Pobyty na budowie muszą być udokumentowane wpisami do dziennika budowy, dodatkowo inspektorzy nadzoru zobowiązani są do prowadzenia książki obecności, która będzie się znajdowała u kierownika  Zamawiającego.
  2.  Kontrola zgodności realizacji inwestycji oraz egzekwowanie właściwej jakości robót i wyrobów budowlanych z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz z przyjętymi w umowach z Wykonawcami robót budowlanych harmonogramem rzeczowo finansowym oraz harmonogramem realizacji robót.
  3. Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru przez osoby posiadające uprawienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane- tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) i zasadami wiedzy technicznej.
  4. Analiza dokumentacji technicznej i projektowej, uzgodnień oraz decyzji w celu zidentyfikowania problemów i podjęcia działań zaradczych.
  5. Wnioskowanie o wprowadzenie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy w ramach wartości umownych zadania.
  6. Kontrolowanie prawidłowości realizacji zadania z planem BIOZ.
  7. Czuwanie i odpowiedzialność nad przestrzeganiem przepisów BHP przy realizacji inwestycji.
  8. Udzielanie stosownych wyjaśnień Wykonawcom robót budowlanych odnośnie wszelkich wątpliwości powstałych w toku realizacji zadania.
  9. Dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy.
  10. Podejmowanie działań dla zabezpieczenia terminowej realizacji robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym robot oraz informowanie Zamawiającego o konieczności ewentualnej aktualizacji w/w harmonogramu, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia, stanowiącego podstawę wprowadzenia przedmiotowych zmian.
  11. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz egzekwowanie usunięcia stwierdzonych wad i usterek.
  12. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających.
  13. Dokonanie w dzienniku budowy wpisu o gotowości do odbioru oraz udział w czynnościach odbioru technicznego poszczególnych części określonych w umowach z Wykonawcami oraz odbioru końcowego inwestycji i przekazywaniu ich do użytkowania.
   1. potwierdzanie wykonanych robót jako podstawy do sporządzenia faktury przez Wykonawcę celem zapłaty wynagrodzenia,
   2. Kompletowanie dokumentacji powykonawczej, w tym sprawdzanie i weryfikacja obmiarów i kosztorysów powykonawczych oraz kosztorysów na ewentualne roboty dodatkowe, zamienne.
   3. W przypadku wyniknięcia po zakończeniu inwestycji kwestii spornych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami robót budowlanych, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do nieodpłatnego uczestnictwa w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie tych kwestii poprzez sporządzanie niezbędnych dokumentów w tym m.in. opinii, weryfikacji itp. przez cały okres udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych gwarancji i rękojmi.
   4. Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych i egzekwowanie usunięcia stwierdzonych wad w okresie gwarancji i rękojmi dla robót objętych zamówieniem. Okres rękojmi za wady wynosi 5 lat natomiast okres gwarancji jakości 7 lat do daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
   5. Nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, oraz na każde żądanie zamawiającego, a także w wyjątkowych sytuacjach niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna dla toczących się robót budowlanych.
   6.  Pisemne zgłaszanie Zamawiającemu o zaistniałych okolicznościach mogących mieć wpływ na jakość, rzetelność, terminowość wykonania nadzorowanych robót budowlanych.
   7. Udział w naradach technicznych, problemowych i w innych spotkaniach, które będą prowadzone w razie potrzeby oraz przygotowywanie notatek i raportów w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót.
   8. Udzielanie regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, czynnego uczestniczenia we wszelkich kontrolach jakim zostanie poddany Zamawiający w obszarze realizacji projektu oraz udzielanie wyjaśnień.
   9. Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie, w tym sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów), dokonywanie ich oceny na placu budowy przed ich wbudowaniem.

3.4  Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna –SPR .

3.5    Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)

71.52.00.00-9 – Usługi nadzoru budowlanego

71.24.70.00-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi

71.24.80.00-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją

71.31.00.00-4 – Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

3.6 INNE WYMAGNIA STAWIANE WYKONAWCY

3.6.1 Wymagania w zakresie zatrudnienia , inne  klauzule społeczne

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający nie  wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących  czynności w zakresie realizacji zamówienia.  Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań dotyczących aspektów gospodarczych, środowiskowych, społecznych związanych z innowacyjnością lub zatrudnieniem, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

3.6.2 Wymagania w zakresie rękojmi za wady.

Zamawiający  wymaga  od Wykonawcy  2 letniego okresu obowiązywania rękojmi za wady liczonego od następnego dnia od bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych.

3.6.3          Wykonawca będzie zobowiązany uczestniczyć w spotkaniach roboczych  organizowanych przez Zamawiającego w celu omówienia stanu realizacji projektu oraz w innych  przypadkach które tego wymagają. Spotkania będą się odbywały w biurze projektu w Zembrzycach lub innym wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu na terenie Gminy Zembrzyce.  O terminie i miejscu spotkania Wykonawca zostanie poinformowany najpóźniej 2 dni robocze przed organizowanym spotkaniem.

3.6.4   Wymagania w zakresie świadczenia usług po zakończeniu projektu.

Wykonawca będzie świadczył  ograniczone usługi  związane nadzorem inwestorskim   również w okresie gwarancji   i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych. Czynności będą dotyczyć uczestnictwa  w przeglądach gwarancyjnych oraz w przypadku wystąpienia wad, sporów  czy innych zdarzeń które wymagają uczestnictwa osób uprawnionych do nadzoru .

3.6.5   Wymagania w zakresie ubezpieczenia  od odpowiedzialności cywilnej.

Zamawiający  wymaga  od Wykonawcy  posiadania przez cały okres realizacji umowy oraz okres rękojmi za wady posiadania ważnego ubezpieczania od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający oszacował szkody mogące powstać  w wyniku realizacji niniejszej umowy na kwotę  200 000,00 zł .

3.6.6 Miejsce świadczenia usług nadzoru inwestorskiego:  teren Gminy Zembrzyce  objęty projektem

3.7  Podwykonawstwo

3.7.1  Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom wykonania dowolnej części zamówienia.

3.7.2 Zamawiający żąda, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, wskazania tych części zamówienia w ofercie (sporządzonej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 1 do SIWZ) i podania nazwy podwykonawców na podst. art. 36b ust 1 ustawy.

3.7.3 Zamawiający żąda również od Wykonawcy który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, złożenia oświadczenia  o braku podstaw do wykluczenia  (sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 3 do SIWZ  ) i podania nazwy podwykonawców, których to oświadczenie dotyczy  zgodnie z  art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy .

3.7.4 Zgodnie z art. 36b ust.1a ustawy , w przypadku zamówień na  usługi , które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

3.7.5 Zamawiający w przypadku o którym mowa w art. 36ba ust.1 ustawy tj. „ Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji ‘’  będzie żądał  od wykonawcy  złożenia oświadczenia o którym mowa  w art. 25a ust. 1 ustawy  lub oświadczenia potwierdzające  brak podstaw do wykluczenia wobec  tego podwykonawcy.

3.7.6 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 ustawy ).

3.7.7 Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników

3.8  Warunki umowne realizacji zamówienia

Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, odbiorów, warunków płatności ,możliwych zmian umowy ,kar umownych zawarte zostały w Projekcie umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

4.1    Przedmiot zamówienia będzie realizowany w dwóch etapach :

a)       Planowany termin realizacji Etapu 1 zamówienia –  30.09.2018

b)       Planowany termin realizacji Etapu 2 zamówienia –  31.05.2019

c)       Planowany termin zakończenia realizacji zamówienia – 31.05.2019 lub do dnia całkowitego rozliczenia finansowego  projektu   

4.2    Wykonawca będzie pełnił swoją funkcję również w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych. Termin rękojmi  za wady został ustalony w wymiarze 60 miesięcy od daty odbioru końcowego projektu , natomiast termin gwarancji jakości został ustalony w wymiarze 84 miesięcy od daty odbioru końcowego projektu

5.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

5.1   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu w związku z art. 24 ust.1  pkt 12 – 23  oraz art. 24  ust.5 pkt 1,2,4,  Pzp

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie :

a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie wg. wzoru (załącznik nr 2 do SIWZ)

Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia –nie spełnia w oparciu o informacje przedstawione w dokumentach.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w tym za szkody mogące powstać w wyniku realizacji niniejszej umowy , na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż  200 000,00 zł.

c) zdolności technicznej lub zawodowej

1)Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, z należytą starannością wykonał co najmniej jedną  usługę  w ramach której pełniono nadzór inwestorski nad budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej

lub oczyszczalni ścieków o wartość inwestycji   co najmniej   2 000 000,00 zł brutto .

2)Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże , że dysponuje osobami zdolnymi

do realizacji zamówienia tj. :

> Koordynator zespołu nadzoru inwestorskiego – Inspektor nadzoru inwestorskiego w branźy sanitarnej ,który spełnia łącznie następujące warunki:

-posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w  świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa

-posiada minimum 3 – letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert sprawował nadzór lub kierował co najmniej jedną inwestycją obejmującą robotę budowlaną polegającą na budowie lub/i przebudowie i/ lub rozbudowie sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej lub czyszczalni ścieków  o wartości nie mniejszej niż  1 000.000,00 zł  brutto.

 • Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, który spełnia łącznie następujące warunki:

-posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane

wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa,

- posiada co najmniej 3 – letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru

inwestorskiego  lub kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej

 •  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży  elektrycznej i elektroenergetycznej , który spełnia łącznie następujące warunki:

-posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa,

-posiada co najmniej 3 – letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru  inwestorskiego  lub kierownika robót w branży elektrycznej i elektroenergetycznej

 • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży drogowej, który spełnia łącznie następujące warunki:

-posiada uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa,

-posiada co najmniej 3 – letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika robót w branży drogowej

Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia –nie spełnia w oparciu o informacje przedstawione w dokumentach.

Osoby wymienione powyżej powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane zgodnie z

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332),rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278) oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych(Dz. U. z 2014 r., poz. 768), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa

budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz.65).

Zamawiający dopuszcza zmianę ww. osób w trakcie realizacji zamówienia, pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnień oraz  doświadczenia nie gorszego niż osoby wskazane na etapie składania ofert

oraz zachowania ciągłości nadzoru na budowie.

5.2 Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, powinni łącznie spełniać warunki, o którym mowa w ust 5.1 pkt.2)

 

5.3 Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust 5.1 pkt.2), polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach art. 22a ust1 Pzp , musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5.4 Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty sytuacja finansowa lub ekonomiczna lub  zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp  oraz  art. 24  ust.5 pkt 1,2,4,  Pzp.

5.5 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

5.6  Zamawiając z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykluczy Wykonawcę na     podstawie art. 24 ust.1  pkt 12 – 23  ustawy Pzp

5.7    Zamawiający wykluczy również Wykonawcę w przypadkach o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4   Pzp:

a)         w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.)

b)        który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

c)         który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy , co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

6.  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I DOKUMENTÓW

6.1.          Wykonawca  zobowiązany jest przedłożyć:

1)                  Wypełniony i podpisany Formularz oferty – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym ofertę wykonawcy.

2)                  Wraz z ofertą należy złożyć:

a)                  Oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 oraz załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

b)                  Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy ofertę podpisuje upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy) określające jego zakres. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza,

c)                  Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której wynikać będzie przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza.

6.2       Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

1) Zamawiający, w dniu w którym oferty zostaną otwarte , niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w szczególności dotyczące firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego tych informacji, przekazuje Zamawiającemu, bez wezwania, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 4 do SIWZ).

2) W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca wraz z oświadczeniem może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

1)    Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców.

2)    Oświadczenie, o który mowa w ust. 1, składane jest w oryginale. Oświadczenie sporządzone w języku obcym jest składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3)    Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona jedna oferta, Wykonawca, który ją złożył, nie przekazuje Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w ust. 1.

6.3    Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej , Zamawiający wymagał będzie od Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona złożenia następujących, dokumentów:

a)       Wykaz usług wykonanych , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem nazwy i wartości projektu, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – zgodnie ze wzorem załącznik nr.5. do SIWZ (wykaz usług)

Do wykazu powinny być dołączone dowody ich należytego wykonania (np. referencje , protokoły odbioru, poświadczenia, itp ) przy czym dla usług wykonywanych w/w dowody nie mogą być wydane wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

b)       Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją
o funkcji w realizacji zamówienia ,wykształcenia, doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych oraz podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do SIWZ (Wykaz osób)

c)       dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w ust.5.1 pkt.2 lit.b  SIWZ

Jeżeli wykazy lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzić będą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wymagał będzie od Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona złożenia następujących, dokumentów:

a)    odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

Uwaga : Wykonawca  nie jest zobowiązany do złożenia  dokumentu/ów   wymienionych  w  pkt.6.3 SIWZ  jeśli jest spełniony warunek określony w art. 26 ust. 6 ustawy Pzp

6.4 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych i zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający wymagał będzie od Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona złożenia następujących, dokumentów:

1)         Zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 7 do SIWZ  (Zobowiązanie innego podmiotu) oraz ,

2)         Dokumenty wymienione w ust. 6.3 pkt2 – w odniesieniu do tych podmiotów, potwierdzające brak podstaw ich wykluczenia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach , o którym mowa w ust 6.1 pkt.2 lit.a  SIWZ  zgodnie z art. 25a ust3 .pkt2 ustawy.

6.5    Postanowienia dotyczące składania oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców.

1)         Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2)         Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3)         Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa:

a) oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 oraz 3 do SIWZ  oraz

b) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 (Grupa kapitałowa ) oraz ;

c) dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia zgodnie z wymaganiami i zasadami podanymi ust.6.3 pkt2 SIWZ

, a pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

6.6 Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa :

w ust. 6.3 pkt. 2   lit. a)  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające  że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

w ust. 6.3 pkt. 2  lit. b , c   składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające  nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2)Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 6.6 pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty muszą być wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy ( dla spełnienia warunku 6.3 pkt. 2   lit. a) oraz nie wcześniej niż 3 miesiące miesięcy ( dla spełnienia warunku 6.3 pkt. 2 lit. b,c)   przed upływem terminu składania ofert.

6.7    Forma oświadczeń i dokumentów:

1)         Oświadczenia, o których mowa w punkcie 6 dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące Podwykonawców należy złożyć w formie oryginału.

2)         Dokumenty, o których mowa w punkcie 6, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.

3)         Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie „za zgodność z oryginałem” następuje w formie pisemnej.

4)         W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu;

5)         Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej części SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126).

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘZ WYKONAWCAMI

7.1   Zgodnie z wyborem Zamawiającego, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529, z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).

7.2    Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest :

       Pan Konrad Karkuła : tel. (33) 874-61-33 fax.(33) 874-63-90

       e-mail: gzwikzembrzyce@op.pl

       w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

7.3    Tryb udzielania wyjaśnień.

7.3.1           Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Pytania Wykonawców muszą być formułowane na piśmie i przesłane na adres Zamawiającego, faksem . lub e-mailem: gzwikzembrzyce@op.pl

7.3.2           Zamawiający udzieli niezwłocznie (nie później niż na dwa dni przed terminem składania ofert) wyjaśnień na piśmie, pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia  wadium przez Wykonawcę .

9.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

9.1 Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert określonego w rozdziale 11 SIWZ.

9.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

10.1 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub nieścieralnym atramentem, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. własnoręcznie podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy (czytelny podpis albo podpis skrócony i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna).

Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty pełnomocnictwa, z treści których wynika umocowanie do podpisania oferty przez pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.

10.2 Dla sporządzenia oferty należy wykorzystać „formularz oferty” (Załącznik 1 do SIWZ), wpisując

wszystkie informacje w tym cenę w odpowiednim miejscu formularza oraz  .

10.3  Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby podpisujące ofertę.

10.4  Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych, w szczególności więcej niż jednej ceny.

10.5  Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa – nie udostępniać”. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno)

10.6  Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenia, o którym mowa w części 6.1 SIWZ.

10.7  Ofertę  należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania ,  oznaczonym:

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

                                                             Zamawiający :

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji

w Zembrzycach , 34-210 Zembrzyce 655

 

Oferta na

Kompleksowy nadzór inwestorski przy realizacji projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawa Dolna

 

 

                             

                              NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

                                                  21.09.2018, godz.12.15

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach , 34-210 Zembrzyce 655  , w pokoju kierownika GZWiK  w terminie do dnia 21 wrzesień  2018r. do godz. 12.00

11.2 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Gminnego  Zakładu  Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach , 34-210 Zembrzyce 655  , w pokoju kierownika GZWiK  , w dniu  21 wrzesień  2018r. o godz. 12.15.

11.3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

11.4  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

11.5 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje   dotyczące:

1)    kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)    nazwy oraz adresy  wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)    ceny ofertowe , warunki rękojmi ,terminy wykonania zamówienia oraz warunki płatności  zawarte w ofertach.

 12. SPOSÓB OBLICZENIA CENY.

12.1.    Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu   przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.459  późn. zm.).

12.2.    Ceną oferty  jest kwota  brutto określona przez Wykonawcę w Formularzu oferty ( załącznik nr 1 do SIWZ).

12.3.     Do obliczania ceny brutto oferty Wykonawca powinien zastosować stawkę podatku VAT od towarów i usług zgodną z obowiązującymi przepisami.

12.4.    Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

12.5.    Pod pojęciem ceny ofertowej brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2017 poz. 1830) tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy.

12.6.     W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,wynikające  dokumentów  PFU , z zapisów projektu umowy oraz wszelkie inne koszty jakie są niezbędne do należytego  oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

12.7.    Rozliczenie i zapłata nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy.

12.8.    Cena brutto (z VAT) musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (grosze).

12.9.    Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto każdej oferty uwzględniając informacje Wykonawcy w zakresie powstaną obowiązku podatkowego złożoną w formularzu oferty.

12.10. W przypadku wykonawcy zagranicznego, który nie jest zarejestrowany w Polsce, zamawiający w celu dokonania oceny oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny netto, podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12.11. W Formularzu Oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć informację, czy wybór oferty będzie czy też nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp . W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego tego obowiązku, Wykonawca jest zobowiązany ponadto wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.

12.12. W przypadku, gdy w Formularzu Oferty w zakresie, o którym mowa w  pkt 12.14 SIWZ Wykonawca nie zaznaczy żadnej możliwości Zamawiający uzna, że wybór oferty NIE BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp.

13.KRYTERIUM OCENY OFERT, SPOSÓB OCENY OFERT

Kryterium

znaczenie

1)   Cena oferty brutto (C)2)    Liczba wizyt na budowie koordynatora zespołu   (LK)3)    Doświadczenie koordynatora zespołu  ( DK)

60 %

20 %

20 %

13.1 Zamawiający dokona oceny ofert wyłącznie na podstawie kryteriów i ich znaczeń określonych wyżej w następujący sposób:

 • według kryterium „cena oferty brutto ” ofercie  zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem:

Pc = (cm/c)´ 60 pkt,

gdzie cm oznacza najniższą cenę brutto spośród cen wszystkich ofert , zaś c oznacza cenę brutto

danej oferty.

W kryterium cena oferty brutto  oferta może otrzymać maksymalnie 60 punktów.

Uzyskana  wartość (cm/c) zostanie zaokrąglona  do 2 miejsc po przecinku.

Uwaga :W celu oceny oferty która prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Zamawiający doliczy właściwy podatek od towarów i usług dla pozycji  wskazanych w formularzu ofertowym, które taki obowiązek powodują zgodnie z przepisami.

 • według kryterium „Liczba wizyt na budowie koordynatora zespołu ofercie wykonawcy zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższą tabelą :
Liczba wizyt koordynatora Liczba punktów za kryterium  LK
1 wizyta tygodniowo  0 pkt
2 wizyty tygodniowo  5 pkt
3 wizyty tygodniowo 10 pkt
4 wizyty tygodniowo 15 pkt
5 wizyt tygodniowo lub więcej 20 pkt

W kryterium  LK  oferta może otrzymać maksymalnie 20 punktów.

13.2  Zamawiający określa minimalną Liczba wizyt na budowie koordynatora zespołu  na 1 tygodniowo .

Ocena kryterium LK  ma następujące zasady:

a)          W przypadku gdy wykonawca zaoferuje LK powyżej określonego maksimum Zamawiający do oceny oferty  przyjmie 5 wizyt oraz 20 pkt ,

b)         Nie wpisanie LK w formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy,

 • Według kryterium  Doświadczenie Koordynatora zespołu ( DK) punkty zostaną przyznane za posiadanie doświadczenia na podstawie złożonych informacji, zgodnie z poniższym wzorem:
Liczba usług Liczba punktów za kryterium  DK
1 wykonana usługa  0 pkt
2 wykonana usługi  2 pkt
3 wykonane usługi   5 pkt
4 wykonane usługi 10 pkt
5 wykonanych usług 15 pkt
6 lub więcej wykonanych usług 20 pkt

13.3 Opis wymagania dla kryterium DK : jako doświadczenie Koordynatora zespołu uznaje się wykonane należycie w okresie ostatnich trzech lat usługi polegających na nadzorze  lub kierowaniu  inwestycji  obejmującej  robotę budowlaną polegającą na budowie lub/i przebudowie i/ lub rozbudowie sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej lub oczyszczalni ścieków  o wartości nie mniejszej niż  1.000.000,00 zł  brutto. Maksymalnie osoba opisana powyżej może otrzymać 20 % =  20 punktów

Ocena kryterium DK  ma następujące zasady:

a)          W przypadku gdy wykonawca zaoferuje DK powyżej określonego maksimum Zamawiający do oceny oferty  przyjmie 6 usług oraz 20 pkt ,

b)         Nie wpisanie DK w formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy,

Ocenę oferty stanowić będzie liczba punktów (P) podana z dokładnością do 2 miejsc po przecinku

wg. poniższego wzoru :


P = C + LK + DK

Zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a ustawy, ta spośród ofert, która uzyska największą liczbę punktów, będzie ofertą najkorzystniejszą.

14. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zamieszcza tę informacje na własnej stronie internetowej .
 2. Wykonawcę, którego oferta została wybrana, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o miejscu i terminie zawarcia umowy.
 3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty e-mailem do wszystkich Wykonawców (uczestników postępowania).
 4. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie zobowiązany przekazać informacje niezbędne do przygotowania projektu umowy, zgodnie ze wzorem umowy (Załącznik 8 do SIWZ) oraz złożyć :

-pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik;

-umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

(konsorcjum), jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana, przy czym termin na jaki zostało zawarte konsorcjum nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

-dokument potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie  ważnego ubezpieczania od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

15.1 Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę którego oferta została wybrana w wysokości  5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

15.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy . W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1.

15.3. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

15.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać   zaliczona na poczet zabezpieczenia.

15.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek   bankowy Zamawiającego: 79 8128 0005 0060 1353 2000 0060 z podaniem tytułu  „Nadzór inwestorski -Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawa Dolna”  . Zwrot zabezpieczenia odbywa się zgodnie z art.148 ust 5 ustawy.

15.6.Gwarancja (poręczenie) bankowa lub ubezpieczeniowa musi zostać dostarczona w oryginale i nie może  w swoich zapisach wychodzić ponad treść umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą  oraz  musi gwarantować Zamawiającemu nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę na pierwsze wezwanie.

15.7 Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie może wyłączać kar umownych z zakresu gwarancji   zabezpieczenia, a kwota gwarancji nie może ulegać zmniejszeniu w miarę wykonania przedmiotu umowy. Gwarancja winna gwarantować Zamawiającemu zapłatę za wszystkie zobowiązania Wykonawcy wynikające z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (w tym również za zobowiązania wynikające z niniejszej SIWZ).

15.8 W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

15.9 Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 100% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność   przez Instytucję Zarządzającą.

15.10 Zabezpieczenie obejmuje wszelkie kwoty jakich Zamawiający może żądać na podstawie niniejszej umowy w tym; kar umownych, kosztów wykonania zastępczego oraz wszelkich kwot, co do których przysługuje mu prawo potracenia wynikające z niniejszej SIWZ  i  umowy.

16. PROJEKT UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.                                       

16.1 Wzór umowy stanowi Załącznik 8 do SIWZ.

16.2 Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji  gdy wystąpi  co najmniej jedna  okoliczność  przewidziana we wzorze umowy  na podst.   art. 144 ust.1 pkt 1  ustawy  .

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCHWYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcy przysługują przewidziane w Ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI  - „Środki  ochrony prawnej”.

18. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 i 7 PZP.                                                                                                                                                                              

Zamawiający  nie przewiduje zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp.

19.OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

20.INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ                                                                             Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

21.INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE  ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.                                                                                                 

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

22.INFORMACJA O ZASTOSOWANIU AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

23.WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 PZP.

Zamawiający nie określa wymagań o, których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.

24. STANDARDY JAKOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A PZP                                            

Zamawiający nie określa standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp.

25.ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY, NA PODSTAWIE KTÓREJ DOKONANO WYBORU WYKONAWCY.                                                                                                            Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy zostały określone w Projekcie umowy – załącznik nr 9 do SIWZ.

26.NIŻEJ WYMIENIONE ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ STANOWIĄ JEJ TREŚĆ:

1)             Załącznik nr1  do SIWZ – formularz oferty.

2)             Załącznik nr2  do SIWZ – oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

3)             Załącznik nr3  do SIWZ – oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp o niepodleganiu wykluczeniu.

4)             Załącznik nr4  do SIWZ – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

5)             Załącznik nr5  do SIWZ – Wykaz usług

6)             Załącznik nr6  do SIWZ – Wykaz osób

7)             Załącznik nr7  do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu

8)             Załącznik nr8  do SIWZ – Projekt umowy

9)             Załącznik nr9 do SIWZ – Program funkcjonalno-Użytkowy

Dodano w dziale Aktualności , Przetargi 313 dni temu