Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Zembrzyce w okresie międzysesyjnym

W okresie od 27 września 2016 r. do 27 października 2016 r. wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

1. Przeprowadzono czynności odbiorowe inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne w 2016 roku.

2. Podpisano umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie następujących zadań:

a) przebudowa kotłowni w budynku użyteczności publicznej;
b) termomodernizacja budynku użyteczności publicznej.

3. Zatwierdzono projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę dla rozbudowy i remontu gminnej infrastruktury rekreacyjnej wraz z obiektami małej architektury  w Śleszowicach.

4. Zatwierdzono projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę dla rozbudowy  i remontu gminnej infrastruktury rekreacyjnej wraz z obiektami małej architektury  w Marcówce.

5. Zatwierdzono projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę dla rozbudowy  i remontu gminnej infrastruktury rekreacyjnej wraz z obiektami małej architektury w Tarnawie Dolnej.

6. Złożono wniosek o pozwolenie dla budowy Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Nad Paleczką” w Zembrzycach w skład w której wchodzą :
- rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Turystyczno – Rekreacyjnego,
- budowa boisk o sztucznej nawierzchni i bieżni,
- budowa sceny i placu widowiskowego,
- rozbudowa i przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej,
- budowa, przebudowa i rozbudowa komunikacji wewnętrznej,
- budowa trybun widowiskowych,
- budowa tężni solankowej,
- oświetlenie terenu.

7. Wybudowano i zamontowano  oświetlenie uliczne w sołectwach :

- Tarnawa Górna -  3 szt. lamp
- Śleszowice – 5 szt. lamp.

8. Podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej oraz złożono wniosek dla zadania pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej w oparciu o bogaty krajobraz kulturowo – przyrodniczy w miejscowości Tarnawa Górna”.

9. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy  uczestniczył m.in. w :

1)    posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich;
2)    Zebraniu Wiejskim w Tarnawie Dolnej;
3)    spotkaniu poświęconym Konsultacjom Społecznym z organizacjami pozarządowymi w zakresie Programu Współpracy Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi;
4)    spotkaniu z dyrekcją ZOZ Sucha Beskidzka oraz organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Suskiego w zakresie planowanych inwestycji  finansowanych z udziałem środków europejskich;
5)    uroczystych akademiach szkolnych z okazji Święta Edukacji Narodowej;
6)     spotkaniu z emerytowanymi nauczycielami.

Dodano w dziale Aktualności , Sprawozdania z działalności wójta 1254 dni temu