Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

W okresie od 20 listopada 2015 r. do 30 grudnia 2015 r. wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

  1. Ogłoszono przetarg na rozbudowę, przebudowę i remont budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach wraz z przebudową sieci gazowej i wodociągowej oraz budową wewnętrznej instalacji gazowej, budowa budynku garażu na działkach nr ewid. 461/12, 461/6 i 461/3.
  2. Wykonano termomodernizację  budynku sali gimnastycznej w Marcówce.
  3. Złożono wniosek do WFOŚiGW celem rozliczenia dofinansowania termomodernizacji Zespołu Szkół w Zembrzycach.
  4. Dokonano sprzedaży gminnych nieruchomości zgodnie z uchwałami Rady Gminy Zembrzyce.
  5.  Zakończono realizację projektu Umiem pływać – nazwa własna „Pływanie to zdrowie”, współfinansowanego w 50% przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Projekt realizowany był w dwóch etapach tj. od lutego do czerwca  i od września do grudnia 2015 roku. W projekcie brało udział 175 uczniów klas I-II ze wszystkich szkół podstawowych Gminy Zembrzyce. Ogólny koszt  projektu -  54 199 zł.
  6.  Wypłacono I turę pomocy materialnej na rok szkolny 2015/2016 w wysokości  55 291 zł., z pomocy skorzystało 111 uczniów  z  Gminy Zembrzyce.
  7. We wszystkich miejscowościach Gminy Zembrzyce zorganizowane zostały przedświąteczne spotkania opłatkowe.
  8. Wykonano odcinek wodociągu – 120 m w Tarnawie Dolnej na osiedlu Pająki.

Wójt Gminy w okresie sprawozdawczym uczestniczył między innymi  w :

1) Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich połączonym z przyznaniem wyróżnienia „Laur Babiogórski”. Uroczystość zorganizowana w Zembrzycach,

2) Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”,

3) spotkaniu z Panią Iwoną Koza Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – temat spotkania: Inwestycje wokół Zbiornika Świnna Poręba,

4) spotkaniu z Panem Mariuszem Gajda  Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska – temat spotkania: Inwestycje wokół Zbiornika Świnna Poręba,

5) posiedzeniu Gminnego Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych,

6) spotkaniach świątecznych we wszystkich sołectwach.

Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 1556 dni temu