Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

W okresie od 01 stycznia 2021 roku do 26 lutego 2021 roku wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

1. Podpisano umowę współpracy w ramach projektu pn. „Partnerski projekt walki z niską emisją w województwie małopolskim”. W ramach umowy została złożona PRE-APLIKACJA do Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla w/w projektu.

2. Zgłoszono chęć zawarcia porozumienia o współpracy w sprawie realizacji Programu „Czyste Powietrze” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

3. Podpisano umowę na „Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na działkach nr ewid. 2991/28, 2913/6, 2991/27, 2991/45, 2991/36 w Zembrzycach- etap I”.

4. Złożono wniosek o dofinansowanie zadań środkami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych dla zadania pn.: „Remont drogi transportu rolnego „Koźle Zembrzyckie” w km od 0+241,70 do km 0+358,20 oraz w km od 0+394,30 do km 0+529,60 w miejscowości Zembrzyce”.

5. W ramach wdrażania projektu „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Zembrzyce”  po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego:

- zrealizowano umowę na zakup wraz instalacją i konfiguracją infrastruktury informatycznej /271 891,50 zł/

- podpisano umowę na zakup licencji Portal e-Oświata /51 350 zł/

- podpisano umowę na zakup licencji systemu e-Urząd /356 700 zł/.

6. Po przeprowadzonych postępowaniach konkursowych zostały przyznane dotacje na realizację zadań publicznych:

1)  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla:

- LKS „Garbarz” Zembrzyce przyznano dotację w wysokości 50 000 zł

- LKS „Błyskawica” Marcówka przyznano dotację w wysokości 32 000 zł

- LKS „Tarnawianka” Tarnawa Dolna przyznano dotację w wysokości 30 000 zł

2) z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla:

- Orkiestry Dętej Rytm Zembrzyce – dotacja w wysokości  15 000 zł

- 1 Stowarzyszenia Muzycznego „Śleszowice” – dotacja w wysokości 14 000 zł

- Zembrzyckiego Koła Gospodyń „Mioduszyna” – dotacja w wysokości 5000 zł.

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach wznowił w 2021 roku realizację usług opiekuńczych, a od 1 lutego 2021 roku także specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach kontynuuje w 2021 roku realizację rządowego programu „Wspieraj Seniora”, w ramach którego pracownicy socjalni zbierają informacje na temat osób starszych i niepełnosprawnych z terenu gminy, które wymagają wsparcia w zakresie podstawowych potrzeb, w tym m.in. zakupów oraz organizują pomoc w tym zakresie.

9. Kontynuowane jest przyjmowanie wniosków przez GOPS w Zembrzycach w związku z programem operacyjnym „Pomoc Żywnościowa” (FEAD).

10. Organizację transportu dla osób potrzebujących wsparcia na szczepienia przeciw COVID -19 powierzono GOPS w Zembrzycach i w ramach tej jednostki wyznaczony został koordynator ds. szczepień.

                                                                                                                                                                                                                                         Wójt Gminy Zembrzyce

                                                                                             Łukasz Palarski

Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 56 dni temu