Informacja o planowanym naborze wniosków na udzielanie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zembrzyce”

Wójt Gminy Zembrzyce informuje o planowanym naborze wniosków na udzielanie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zembrzyce”.

Uwaga: wnioski można składać w terminie od dnia

16.02.2018r. do dnia 16.03.2018r.

Złożenie niniejszego wniosku nie gwarantuje otrzymania dotacji, warunkiem udzielenia dotacji  jest zawarcie umowy pomiędzy Gminą Zembrzyce a ubiegającym się o dotację.

Zakres rzeczowy inwestycji wynikający z współfinansowania obejmował będzie wykonanie:

1) Demontażu kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej;

2)   Montażu nowej kotłowni na gaz wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.;

3)   Montażu nowej kotłowni na olej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.;

4)  Montażu nowej kotłowni na węgiel lub biomasę (dotyczy kotłów bez możliwości montażu dodatkowego rusztu) wraz z wewnętrzną instalacja c.o. i c.w.u.;

5) Montażu kotła wodnego ogrzewanego elektrycznie, pieca kaflowego z wkładem elektrycznym wraz z podłączeniem do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania.

Uwaga: Kotły wymienione w pkt. 2-4 powinny spełniać wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC.

Maksymalna wysokość dotacji na wymianę systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na proekologiczne wynosi do 84 % udokumentowanych kosztów kwalifikowanych realizacji przedsięwzięcia, ale nie więcej niż:

1) 7.500 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną w przypadku kotłów na biomasę, węgiel i olej.

2) 10.500 zł  na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną w przypadku kotłów kondensacyjnych.

3) 6.400 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną w przypadku ogrzewania elektrycznego.

Ostateczna wielkość dofinansowania, uzależniona będzie od uzyskanego przez gminę dofinansowania przyznawanego przez fundusze zewnętrzne, na podstawie uzyskanego efektu ekologicznego.

Moc nowej kotłowni musi być niższa od mocy kotłowni likwidowanej co najmniej o 20%.

Zakres kosztów kwalifikowanych :

1) Dla kotłów gazowych, olejowych, węglowych oraz na biomasę:

a) demontaż starego źródła ciepła;

b) zakup i montaż nowego źródła ciepła;

c) zakup i montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompy wymaganej do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji c.o., zawór trój- / czwór- drogowy, zawory przelotowe i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, montaż naczynia zbiorczego, osprzęt niezbędny do zainstalowania nowego źródła ciepła , wkład kominowy;

d) wewnętrzna instalacja c.o. i c.w.u.

2) Montaż ogrzewania elektrycznego:

a) demontaż starego źródła ciepła;

b) podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej;

c)wewnętrzna linia zasilania.

Wszelkie pozostałe koszty (np. prace projektowe, zakup i montaż wyposażenia dodatkowego, koszty eksploatacji nowego źródła ogrzewania) konieczne do poniesienia przez Wnioskodawcę w celu prawidłowej realizacji inwestycji uznaje się za niekwalifikowane.

Mieszkańcy samodzielnie dokonują wyboru instalacji i instalatorów przy uwzględnieniu ustalonych w programach parametrów.

Środki finansowe na udzielenie dotacji celowej pochodzić będą z budżetu Gminy Zembrzyce oraz funduszy celowych przeznaczonych na ochronę środowiska (np. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie).

Dotacja udzielana jest na podstawie zawartej umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Zembrzyce i stanowi częściową refundację kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne, tj. po wykonaniu inwestycji przez mieszkańca.

Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540.

W razie złożenia wniosków na łączną kwotę przekraczającą wysokość środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym, sporządzona zostanie lista rankingowa wniosków, których kolejność zostanie ustalona w oparciu o datę wpływu poprawnego wniosku do Urzędu Gminy Zembrzyce.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie lub w siedzibie Urzędu Gminy Zembrzyce w Referacie Inwestycji i Rozwoju, pokój nr 15,  tel. 33 8746 040 w. 107 lub w. 109.

Załączniki do pobrania:

UCHWAŁA NR XXXI/247/18 RADY GMINY ZEMBRZYCE z dnia 31 stycznia 2018 roku  w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zembrzyce”

WNIOSEK

WNIOSEK PGN 2018 » (51.0 KiB)
Dodano w dziale Aktualności 348 dni temu