Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu „Indywidualizacja” dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych na terenie Gminy Zembrzyce.

Zembrzyce: Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu Indywidualizacja dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych na terenie Gminy Zembrzyce
Numer ogłoszenia: 248948 – 2012; data zamieszczenia: 12.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Obsługi Finansowej Szkół w Zembrzycach , Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, woj. małopolskie, tel. 33 874 67 32, faks 33 874 60 02.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zembrzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu Indywidualizacja dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych na terenie Gminy Zembrzyce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych w ramach realizacji zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w szkołach podstawowych na terenie Gminy Zembrzyce w ramach projektu Indywidualizacja dla uczniów klas I – III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych części zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje: ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą sprzętu, materiałów dydaktycznych i naukowych oraz materiałów biurowych do prowadzenia następujących zajęć dla dzieci: 1) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy, 2) Zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy, 3) Zajęcia doskonalące czytanie i pisanie, 4) Zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla uczniów szczególnie uzdolnionych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczególności Zamawiający dopuszcza : – aktualizacja danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez : zmianę nazwy firmy, zmianę siedziby, zmianę formy prawnej itp., – zmianę terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, pod warunkiem, że takiej zgody udzieli instytucja dofinansowująca i, że Zamawiający nie straci dofinansowania – jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, – ze względu na dofinansowanie zadania możliwa jest zmiana umowy w zakresie konieczności dostosowania umowy z Wykonawcą do postanowień umowy o dofinansowanie. -zamiany harmonogramu realizacja zadania

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zembrzyce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zespół Obsługi Finansowej Szkół w Zembrzycach. Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, powiat suski, województwo małopolskie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2012 godzina 11:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gminnym Zespole Obsługi Finansowej Szkół w Zembrzycach, 34-210 Zembrzyce 540, pokój nr 1..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Do pobrania :

Zembrzyce, dnia 20.07.2012 r.

Numer ref. Postępowania :

GZOFS-271/3/2012

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminny Zespół Obsługi Finansowej Szkół w Zembrzycach, mającego siedzibę w Zembrzycach, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu „Indywidualizacja” dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych na terenie Gminy Zembrzyce” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu :

I. Wybrano jako najkorzystniejszą :

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. 93-428 Łódź ul. Graniczna 46.

Przewidywany termin podpisania umowy 27.07.2012 r.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

Zgodnie z kryterium wyboru ofert : cena 100% oferta w/w firma otrzymała największa liczbę punktów – 100 punktów.

II.Z postępowania o udzielnie zamówienia publicznego wykluczono odrzucono : Brak.

III. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie:

Ocena ofert :

Kryteria i ich znaczenie :

Cena, waga- 100%

Informuje, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację :

 

Nr oferty

Wykonawca

Oferowana cena brutto (zł)

Ocena oferty

1

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.

Ul. Graniczna 46; 93-428 Łódź

42.077,36

100,00 p.

2

Nowa Szkoła Sp. z o.o.

90-248 Łódź

Ul. Pow 25

47.407,50

88,75 p.

Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych zawarte w dziale VI środki ochrony prawnej 9tekst jednolity : Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

 

Dodano w dziale Przetargi 2827 dni temu