ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – rozgraniczenie nieruchomości

Wójt Gminy Zembrzyce zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

„Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Zembrzyce, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 4933, 4934 z nieruchomościami sąsiednimi, oznaczonymi jako działki o numerach ewidencyjnych: 4325, 4324, 4323/2, 3209, 3208 obr. Zembrzyce.”

1. Zamawiający:
Gmina Zembrzyce

34-210 Zembrzyce 540
tel. 33/8746002
e-mail: gmina@zembrzyce.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy i stanowi wyłącznie zaproszenie do składania ofert.

3. Zakres rzeczowy:

Wykonanie wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z rozgraniczeniem przedmiotowej nieruchomości w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym m.in.

a.  analizę stanu prawnego nieruchomości,
b.  wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności ustalenia granic w trybie rozgraniczenia na gruncie,
c.  sporządzenie oraz zaewidencjonowanie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej stosownej dokumentacji  geodezyjnej, celem wydania decyzji administracyjnej.

4. Termin realizacji zadania: do 6 miesięcy od podpisania umowy.

4. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 – w terminie do 17.04.2020 r. na adres e-mail: gmina@zembrzyce.pl.

Zamawiający zleci wykonanie prac Wykonawcy, którego ofertę uzna za najkorzystniejszą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wybory oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych
i fizycznych.

Załącznik:
1. Formularz ofertowy

 

 

Do pobrania

Dodano w dziale Aktualności 148 dni temu