Przetarg na sprzedaż nieruchomości

WÓJT GMINY ZEMBRZYCE

ogłasza

pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej mienie komunalne Gminy Zembrzyce, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach: 1182 i 1183, położonej w Tarnawie Dolnej, objętej księgą wieczystą KR1B/00066076/4.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
  działka nr ew. 1182

  - położona w Tarnawie Dolnej, obręb 0003,  powiat suski, województwo małopolskie
  działka nr ew. 1183,

  - położona w Tarnawie Dolnej, obręb 0003 powiat suski, województwo małopolskie;
  objęte księgą wieczystą numer KR1B/00066076/4,
  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
 1. Powierzchnia nieruchomości: łącznie 0,1392 ha.
 1. Opis nieruchomości:
  Nieruchomość gruntowa niezabudowana, składająca się z działek ewidencyjnych: 1182 o pow. 0,0205 ha i 1183 o pow. 0,1187 ha, położona w obrębie Tarnawa Dolna, Gmina Zembrzyce w strefie pośredniej wsi, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej.

  Działki niezabudowane, nieuzbrojone.

  Brak bezpośredniego dojazdu do działek. Dostęp możliwy jedynie przez działki sąsiednie.
 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
  Przedmiotowe działki przeznaczone są do sprzedaży
  .
  Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Dolna nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem MNR37- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

  Działki objęte są zakazem zabudowy, na podstawie Uchwały Nr XXXIII-257/10 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 09.11.2010 r. w sprawie: wyznaczenia obszaru, na którym nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których budowa obiektów budowlanych odbywa się po trwałym ustabilizowaniu terenu oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę.
 1. Cena wywoławcza:
  22.608,00 zł  + podatek VAT w wysokości 23% razem 27.807,84 zł brutto.
 1. Termin zapłaty:
  Jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
   
 2. Wyżej wymienionej nieruchomości nie obciążają długi i ograniczenia.
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 2018 r. (środa) o godzinie 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.
 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 1.400 zł
  do dnia 07.09.2018 r. (wpływ) na konto:

Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej
89 8128 0005 0000 0462 2000 0070.

 1. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet zapłaty za nieruchomość, a pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni po zakończeniu przetargu.
 2. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej ( 1% ceny wywoławczej tj. 278,08 zł).
 4. Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 5. Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Zembrzyce w pokoju nr 16 lub telefonicznie pod numerem telefonu 33 8746002 lub 33 8746040.
Dodano w dziale Aktualności 226 dni temu