Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku

O G Ł O S Z E N I E    O   K O N K U R S I E

Wójt Gminy Zembrzyce  na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)

ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2019 r.

Przedmiotem KONKURSU jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie udzielone wsparcie na wykonywanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

1. Rodzaj zadania:

- rozwijanie zainteresowań muzycznych mieszkańców, poprzez organizowanie warsztatów
nauki gry na instrumentach muzycznych,
- rozwijanie zainteresowań muzycznych mieszkańców, poprzez organizowanie warsztatów
nauki śpiewu.

2. Wysokość środków na realizację zadania.

Na realizację zadania przeznaczono środki publiczne w wysokości 25.000,00 złotych.

3.  Zasady przyznawania dotacji.

1) W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem ( w zakresie zadań do których przystępują).

2) Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

3) Oferta powinna być sporządzona zgodnie  z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.08.2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

Oferty powinny być wypełnione czytelnie, wyczerpująco w każdej rubryce i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej.

4) Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny dokument określający osobowość prawną np. wypis/ wydruk z KRS,
b) statut potwierdzony za zgodność z oryginałem, opatrzony na każdej ze stron dokumentu aktualną datą oraz podpisem osoby uprawnionej statutowo do reprezentacji
c)  pełnomocnictwa do działania w imieniu podmiotu, w przypadku gdy ofertę podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem.

5) Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
a) złożenie oferty po wymaganym terminie,
b) złożenie błędnie wypełnionej oferty lub bez wymaganych załączników,
c) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,
d) złożenie oferty nie podpisanej przez osoby uprawnione do tego  zgodnie z zapisami statutu i aktualnego odpisu z ewidencji lub KRS.

6)  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji  może być niższa od określonej w ofercie.

7)  Zleceniobiorcy są zobowiązani dokonać korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana.

8)  Podmioty przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązane są do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparciu realizacji zadania.

9)  Wójt Gminy zastrzega sobie możliwość wyboru jednej lub wielu ofert.

10) Oferent zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

11)  Dotacja celowa będzie udzielona na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik rozporządzenia.

12) Przyznawanie i rozliczanie dotacji udzielanych w ramach niniejszego konkursu odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

  1. Termin i warunki realizacji zadania.

1)  Termin realizacji zadania na które składana jest oferta : 2019 r. (od podpisania umowy)

2)  Dotacja nie może być udzielona i wykorzystana na:
a) finansowanie kosztów działalności gospodarczej,
b) zakup nieruchomości,
c) zadania inwestycyjne oraz wydatki na zakup środków trwałych, pojęcie środka trwałego definiuje art.3 ust.1  i ust.15 ustawy  o rachunkowości,
d) zadania dyskryminujące jakiekolwiek grupy,
e) prowadzenie działalności politycznej i religijnej,
d) wynagrodzenia dla osoby związanej z przygotowaniem i rozliczeniem wniosku.

3) Podmiot dotowany po zakończeniu zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytoryczno-finansowego wykonanego zadania, zgodnie z umową o powierzenie zadania publicznego.

  1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 28 grudnia 2018 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Zembrzycach w zaklejonej kopercie podpisanej „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”.

  1. Terminy, tryb i kryteria  wyboru oferty:

1)      Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Wójta sprawdza zgodność oferty pod względem formalnym i merytorycznym.
2)      Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a)      merytoryczna wartość złożonej oferty, jej zbieżność z potrzebami i zadaniami gminy,
b)      możliwość zrealizowania zadania przez podmiot zgłaszający ofertę,
c)      ocena kalkulacji kosztów zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego,
d)     ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie ,
e)      jakość wykonania danego zadania,
f)       dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta .

3)  Komisja Konkursowa przedstawia Wójtowi propozycje przyznania dotacji uwzględniając  wysokość środków publicznych w terminie do 7 dni od daty otwarcia ofert.

4)  Decyzję o udzieleniu dotacji podejmie Wójt zarządzeniem w terminie 7 dni od daty otrzymania  protokołu.

5)  Szczegółowe warunki realizacji finansowania i rozliczania zadania określi umowa.

6)  Oferent przed zawarciem umowy powinien dostarczyć korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania stosownie do przyznanej kwoty dotacji.

W roku 2018 Gmina  Zembrzyce przekazała dotacje w wysokości 25.000 zł na realizację następujących zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów  wymienionych w art.3 ust. 3:

- rozwijanie zainteresowań muzycznych mieszkańców, poprzez organizowanie warsztatów
nauki gry na instrumentach muzycznych,
- rozwijanie zainteresowań muzycznych mieszkańców, poprzez organizowanie warsztatów nauki śpiewu.

W roku 2017 Gmina  Zembrzyce przekazała dotacje w wysokości 25.000 zł na realizację następujących zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów  wymienionych w art.3 ust. 3:

- rozwijanie zainteresowań muzycznych mieszkańców, poprzez organizowanie warsztatów
nauki gry na instrumentach muzycznych,
- rozwijanie zainteresowań muzycznych mieszkańców, poprzez organizowanie warsztatów
nauki śpiewu.

  1. Informacje dodatkowe

1) W sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

2) Informacja  na temat rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczona na stronie  internetowej Gminy Zembrzyce, w BIP-ie i na tablicy ogłoszeń.

Wzory dokumentów dostępne są na stronie:  BIP Urzędu Gminy Zembrzyce, www.zembrzyce.pl oraz w Urzędzie Gminy Zembrzyce.

Do pobrania

Dodano w dziale Aktualności 367 dni temu