Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce w okresie międzysesyjnym

W okresie od 15 sierpnia 2014 r. do 24 września 2014 r. wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

1.Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę na rozbudowę, przebudowę  i remont budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach – stan surowy, otwarty, działka 461/12.

2.Odebrano następujące roboty budowlane :

1)    zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z miejscem do gry w szachy w rejonie Przychodni Zdrowia w Śleszowicach,

2)    remont drogi „Pindele-Janikówka” w Marcówce,

3)    remont drogi „Do Pajora” w Zembrzycach,

4)    remont drogi rolniczej „Na Zarębek” w Marcówce,

5)    rewitalizacja części budynku Zespołu Szkół w Zembrzycach wpisanej do ewidencji zabytków, położonego na działce nr ewid. 2966/12 – poprzez wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych,

6)    renowacja boiska do piłki nożnej w Tarnawie Dolnej,

3. Podpisano umowy na realizację następujących przedsięwzięć :

- termoizolacja stropu poddasza w budynku Przychodni Zdrowia w Śleszowicach,

- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z miejscem do gry w szachy w miejscowości  Marcówka,

- wymiana pokrycia dachu wraz z termoizolacją stropu i termoizolacją ściany na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Marcówce.

1.Ogłoszono przetarg nieograniczony pn. „Budowa konstrukcji zadaszenia trybuny sportowej wraz z montażem gotowej trybuny trzyrzędowej na terenie boiska do piłki nożnej w Tarnawie Dolnej”.

2.Złożono wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego celem rozliczenia dofinansowania operacji pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z miejscem do gry w szachy w rejonie przychodni zdrowia w Śleszowicach”.

3.Złożono wniosek o płatność zaliczkową do Urzędu Marszałkowskiego dla zadania pn. „Wyposażenie obiektów użyteczności publicznej w instalacje solarne wraz z termomodernizacją i modernizacją kotłowni budynku LKS Garbarz w Zembrzycach”.

4.Podpięto  88 gospodarstw domowych do sieci internetowej w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Zembrzyce – etap II”, oraz przeprowadzono część szkoleń.

5.Opracowano koncepcje ciągu pieszego pomiędzy drogą powiatową nr 1702K w Tarnawie Dolnej, a dawną drogą wojewódzką nr 956 w Zembrzycach.

6.Uzyskano pozwolenie na budowę dla następujących zadań :

- budowa konstrukcji zadaszenia trybuny sportowej wraz z montażem gotowej trybuny trzyrzędowej na terenie boiska do piłki nożnej w Tarnawie Dolnej,

-budowa parkingu dla samochodów osobowych w miejscowości Tarnawa Dolna wraz ze zjazdem publicznym z DP Nr 1702 K oraz kanalizacją deszczową, nasypami umocnionymi i nieumocnionymi.

1.Na terenie gminy Zembrzyce Komisja Urzędu Wojewódzkiego przeprowadziła kontrolę celem zweryfikowania szacunku strat spowodowanych przez klęski żywiołowe  w infrastrukturze komunalnej w dniach 14 – 17.05.2014, 31.07.-01.08.2014 r.

2.Rozpoczęto realizację programu „Umiem pływać” uczestniczy w nim 43 dzieci klas III z wszystkich szkół Gminy Zembrzyce. Projekt jest dofinansowany z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

3.Złożono wniosek do Kuratorium Oświaty w Krakowie o dofinansowanie podręczników uczniów w ramach programu „ Wyprawka szkolna”.

4.Przeprowadzono wszystkie prace remontowe w budynku mienia komunalnego w Rzekach Małych.

5.Wójt Gminy uczestniczył w zebraniach wiejskich w miejscowościach Tarnawa Dolna, Śleszowice i Tarnawa Górna.

6.Przeprowadzono prace remontowe w budynku byłej szkoły w Tarnawie Górnej celem zaadoptowania go na potrzeby Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego.

 

Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 2021 dni temu