Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Zembrzyce

ZAWIADOMIENIE

ÓSMA SESJA VIII KADENCJI RADY GMINY ZEMBRZYCE

odbędzie się w dniu 6 września 2019 r.  tj. w piątek,

o godz.14-tej w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
  2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 czerwca 2019 roku.
  3. Informacja Przewodniczącego Rady o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach, przedłożonych w okresie od ostatniej sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres od poprzedniej sesji.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie: obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXIX/234/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych w Gminie Zembrzyce.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zakup nieruchomości.

10.Zapoznanie się z informacją:

-z przebiegu wykonania budżetu gminy Zembrzyce za I-sze półrocze 2019 r. ,

-o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I-sze półrocze 2019 r.,

-z wykonania planów rzeczowo – finansowych, SGZOZ i GCKiCZ za I-sze półrocze 2019 r.,

11.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zembrzyce na lata 2019-2029.

13.Wolne wnioski i informacje.

14.Zakończenie.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zembrzyce

                                                                                                                                                    Katarzyna Biedrawa

Dodano w dziale Aktualności 140 dni temu