Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

W okresie od 24 sierpnia 2018 r do 28 września 2018 roku wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

  1. Wykonano i odebrano placu zabaw w Zembrzycach przy Zespole Szkół w Zembrzycach.
  2. Przeprowadzono renowację Obelisku Poległych 1914 – 1920 znajdującego się na placu w centrum Zembrzyc.
  3. Zakończono i odebrano budowę stref rekreacyjnych w Tarnawie Dolnej, Śleszowicach i Marcówce.
  4. Zakończono przebudowę i rozbudowę istniejącego placu zabaw, tj. część nr 3, element 3 projektu „Budowa Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad potokiem Paleczka w Zembrzycach”.
  5. Zakończono prace projektowe w związku z realizacją zadania: „Rozbudowa Kanalizacji w Tarnawie Dolnej”.
  6. Rozpoczęto rozbudowę drogi: budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową, budową korytka ściekowego za chodnikiem, przebudową przepustów, projektem oświetlenia przy drodze powiatowej nr K1702 w miejscowości Śleszowice o długości 670,5m (od km 7,716 do km 8+367)”.
  7. Przeprowadzono zapytanie ofertowe, podpisano umowę i złożono wnioski o dofinansowanie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych następujących remontów dróg :              -Remont drogi gminnej „Jędrasy” nr K440921K w miejscowości Marcówka w km 0+000 – 0+217,
    -Remont drogi gminnej „Sitarzówka I” nr 441219 K w miejscowości Tarnawa Dolna w km 0+000 – 0+038, 0+038 – 0+242.
  8. Wykonano remonty następujących dróg gminnych:- remont odwodnienia drogi „Nizień”,

- remont nawierzchni drogi „Za Szkołą” w miejscowości Tarnawa Dolna,
- remont nawierzchni drogi „Wierchy” w miejscowości Śleszowice,
- remont nawierzchni drogi „Rówieniec” w miejscowości Śleszowice,
- remont nawierzchni drogi „Szczygły” w miejscowości Śleszowice,
- remont nawierzchni drogi „Tarnawska Góra” w miejscowości Tarnawa Dolna.

9. Wykonano  i złożono wniosek o płatność do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych remontu drogi na Tarnawską Górę w Tarnawie Dolnej.

10. Gmina Zembrzyce otrzymała  nieodpłatnie 4  oczyszczacze powietrza. Oczyszczacze trafiły do oddziałów przedszkolnych w Tarnawie Dolnej, Śleszowicach i w Marcówce oraz  w przedszkolu w Zembrzycach.   Oczyszczacze powietrza zostały przekazane przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu integrowanego LIFE pn: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”  współfinansowanego ze środków  LIFE Unii Europejskiej.”

11.  Pozyskano dodatkowe środki w wysokości 28 053 zł z rezerwy subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce  dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka) do Szkoły Podstawowej w Marcówce.

12. Przeprowadzono transakcję sprzedaży nieruchomości, dwóch działek na terenach osuwiskowych w Tarnawie Dolnej.

13. Pozyskano środki w ramach Rządowego Programu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury „Aktywna Tablica” na zakup 4 interaktywnych tablic wraz z projektorami dla Szkoły Podstawowej w Marcówce. Wartość całego zadania wynosi 17 500 zł.

14. Udzielono dotacji w wysokości 2000 zł dla LKS Tarnawianka na realizację zadania „ Warsztaty sportowe – doskonalenie umiejętności w piłce nożnej”.

15. Przeprowadzone zostały zebrania wiejskie we wszystkich sołectwach gminy.

16. Wójt Gminy Zembrzyce uczestniczył między innymi w:

- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Województwa Małopolskiego

- Posiedzeniach Rad Sołeckich wsi Zembrzyce, Śleszowice oraz Marcówka

- Zebraniach Wiejskich na terenie Gminy Zembrzyce

- Uroczystym otwarciu Placu Zabaw przy ZS w Zembrzycach

 

                                                                           Wójt Gminy Zembrzyce

Łukasz Palarski

Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 418 dni temu